ID datové schránky: x7rbuz8

cz

Překlad (translations)

Obec Háj u Duchcova
Háj u Duchcova

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Háj u Duchcova

Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu – Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/200Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obec Háj u Duchcova, Kubátova 155
417 22 Háj u Duchcova
1) Starostka: 602 249 399
2) Místostarosta: 602 164 039
3) Podatelna úřadu: 417 837 248
5) Lenka Beerová/účtárna - mobil je funkční jen v pracovní době: 724 315 800
6) Šárka Beerová/správa majetku obce - mobil je funkční jen v pracovní době: 778 057 771
7)Petra Šenková/podatelna úřadu - mobil je funkční jen v pracovní době: 606 713 439
E-mail: podatelna@ouhaj.cz
WWW: ouhaj.cz
ID Datové schránky: x7rbuz8
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Háj u Duchcova, Kubátova 155
  417 22 Háj u Duchcova
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Háj u Duchcova, Kubátova 155
  417 22 Háj u Duchcova
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 12:0013:00 – 17:00
  středa8:00 – 12:0013:00 – 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  1) Starostka: 602 249 399
  2) Místostarosta: 602 164 039
  3) Podatelna úřadu: 417 837 248
  5) Lenka Beerová/účtárna - mobil je funkční jen v pracovní době: 724 315 800
  6) Šárka Beerová/správa majetku obce - mobil je funkční jen v pracovní době: 778 057 771
  7)Petra Šenková/podatelna úřadu - mobil je funkční jen v pracovní době: 606 713 439
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obecní úřad Háj u Duchcova
  Kubátova 155
  417 22 Háj u Duchcova

  Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:
  - CD-ROM
  - DVD
  - USB Flashdisk – pouze při podání na podatelně
  - USB externí HDD – pouze při podání na podatelně

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: x7rbuz8
Účet pro všechny místní poplatky a pronájmy pozemků: 4024501/0100 (Komerční banka, a.s.)
Účet pro platby nájemného z bytových prostor: 35-4024501/0100 (Komerční banka, a.s.)
00266302
Nejsme plátci DPH

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Háj u Duchcova
  Kubátova 155
  417 22 Háj u Duchcova
 • e-mailem: podatelna@ouhaj.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@ouhaj.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 417 837 248

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 12:00     13:00 - 17:00
středa 8:00 - 12:00     13:00 - 17:00
   

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

žádost o poskytnutí informace

 

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písmeně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení. 

Žadatelem pro účel zákona č. 106/1999 Sb., je každá fyzická a právnická osoba, která o informaci žádá.

Z podání musí zřejmé, kdo žádost podává (jméno, příjmení, adresa, podpis, popřípadě elektronický kontakt), jaká informace je požadována. Neobsahuje-li tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999Sb.a obecní úřad žádost odloží

Jestliže je žádost nesrozumitelná nebo formulována obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů k doplnění žádosti. Nebude-li žádost upřesněna do 30 dnů, bude žádost zamítnuta

V případě, že požadované informace se nevztahují do působnosti obecního úřadu, žádost bude odložena a tuto skutečnost sdělí žadateli do 3 dnů

Osobní podání

v úředních dnech a hodinách:

Pondělí

8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Úterý

   

Středa

8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Čtvrtek

   

Pátek

   

Písemné podání

Na adresu Obecního úřad Háj u Duchcova, Kubátova 155, 417 22 Háj u Duchcova

Písemná žádost doručena OÚ je evidována ve spisové službě.

Telefonické podání

Na telefonním čísle 417 837 248

Elektronickou poštou

Na adrese podatelna@ouhaj.cz

Ústní podání

Ústní žádosti, na které není vyžadovaná písemná odpověď, se neevidují

10.1 Přijímané datové formáty

Přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů:
a) pdf (Portable Document Format)

b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

c) odt (Open Document Text)

d) ods (Open Document Spreadsheet)

e) txt/csv (prostý text)

f) rtf (Rich Text Format)

g) doc/docx (MS Word Document)

h) xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)

i) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)

j) png (Portable Network Graphics)

k) gif (Graphics Interchange Format)

Celková velikost zprávy posílané do podatelny nesmí přesáhnout 10 MB.

Celková velikost zprávy posílané do datové schránky nesmí přesáhnout 10 MB.

10.2 Způsob nakládání s poškozenými datovými zprávami

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“):

Pokud lze zjistit z doručeného dokumentu v digitální podobě obsahujícího škodlivý kód elektronickou adresu odesílatele, neprodleně se na tuto adresu odešle vyrozumění o jeho zjištění, popřípadě o zničení dokumentu a vyzve odesílatele k zaslání nového dokumentu. Dokument se škodlivým kódem se po vyrozumění zničí. Není-li příjemce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který obsahuje škodlivý kód, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

10.3 Důsledky doručení vadných dokumentů v analogové či digitální podobě

Pokud příjemce zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se příjemci vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, příjemce dokument dále nezpracovává. Není-li příjemce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Příjemce obdobně postupuje, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém příjemce přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložené na přenosném technickém nosiči dat, na kterém příjemce přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.

10.4 Opravné prostředky

A. proti rozhodnutí obecního úřadu
Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí ve správním řízení (postup upravuje zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je odvolání. Odvolání se podává u odboru městského úřadu, který rozhodnutí vydal. Lhůta pro odvolání je 15 dní. O odvolání rozhoduje nadřízený správní orgán. Ve vydaných správních rozhodnutích je vždy uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí v řízení dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, je odvolání. Odvolání se podává u odboru městského úřadu, který rozhodnutí vydal. Lhůta pro podání odvolání je 30 dní, není-li v poučení stanoveno jinak. Ve vydaných rozhodnutích je vždy uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Proti rozhodnutím či jiným opatřením obecního úřadu učiněných mimo správní řízení či jiným zákonem upraveným řízením, proti kterým nelze podat řádný opravný prostředek,  může být učiněno podání adresované starostovi. 

 B. proti rozhodnutí orgánů obce

Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí starosty ve správním řízení (postup upravuje zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je odvolání. Odvolání se podává, resp. je adresováno tomu, kdo rozhodnutí vydal. Lhůta pro odvolání je 15 dní. O odvolání rozhoduje nadřízený správní orgán. Ve vydaných správních rozhodnutích je vždy uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

10.5 Formuláře

10.6 Životní situace gov.cz - Portál veřejné správy

 

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

  Listina základních práv a svobod vyhlášená Usnesením č. 2/1993 Sb. Předsednictva ČNR

  Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění

  Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

  Zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění

  Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  Zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

  Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

  Nař. vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění

  Zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů, v platném znění

  Zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění

  Zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a rozšířenou působností, v platném znění

  Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění

  Zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění

  Zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění

  Zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění

  Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

  Zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění

  Zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění

  Zák. č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění

  Zák. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

  Zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění

  Zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

  Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

  Zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

  Zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění

  Zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

  Zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), v platném znění

  Zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění

  Zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

  Zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění

  Zák. č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění

  Zák. č. 329/1999 Sb., zákon o cestovních dokladech, v platném znění

  Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

  Zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění

  Zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění

  Zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění

  Zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění

  Zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění

  Zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

  Zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění

  Zák.  č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění

  Zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění

  Zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

  Zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

  Zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění

  Zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění

  Zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

  Zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění

  Zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění

  Zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění

  Zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném znění

  Zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění

  Zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění

  Zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

  Zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, v platném znění

  Zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění

  Zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění

 • 11.2 Vydané právní předpisy

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Sazebník úhrad za poskytování informací

   

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

  Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Nejsou

 • 13.2 Výhradní licence

  Výhradní licence nebyly poskytnuty

Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

NÁVODY PRO ŘEŠENÍ BĚŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde: http://www.mvcr.cz/clanek/formulare.aspx
Formuláře ke stažení 

 1. Občanské průkazy
 2. Cestovní doklady
 3. Cizinci (Foreigners)
 4. Důchody a výsluhy MV
 5. Evidence obyvatel
 6. Odškodnění obětí okupace
 7. Rodná čísla
 8. Úřady samospráv
 9. Zbraně a střelivo
 10. Lustrace
 11. Pro krajské a obecní úřady 

Další důležité informace získáte zde:  http://www.portal.gov.cz
Informační systém veřejné správy:  http://www.centralni-adresa.cz
Vše o státní správě v ČR: http://www.statnisprava.cz 
Formuláře, návody pro řešení životních situací, zákony aj: http://www.mvcr.cz 

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Datum a čas

Dnes je pondělí, 24. 6. 2024, 19:36:05

Mobilní aplikace V OBRAZE

 

V Obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:Google

Apple

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
oblačno 22 °C 12 °C
úterý 25. 6. jasno 25/13 °C
středa 26. 6. slabý déšť 26/16 °C
čtvrtek 27. 6. slabý déšť 27/17 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1
29 30