ID datové schránky: x7rbuz8

cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Háj u Duchcova
Háj u Duchcova

Háj u Duchcova

logo

 

logo

JAK PLATIT MÍSTNÍ POPLATKY

V obci je stanoven místní poplatek poplatku za provoz sytému  shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  využívání a odstraňování komunálních odpadů je každý občan hlášený k pobytu v obci a vlastník rekreačnímu objektu v obci je povinen uhradit poplatek ve výši 400,- Kč/dospělá osoba/kalendářní rok a 250/dítě do 18 let–včetně/ kalendářní rok. Splatnost poplatku je vždy do 31. října kalendářního roku  Upozorňujeme občany, že  poplatek mohou   uhradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách pondělí, středa 8:00 – 12:00 hod. a 12:30 -17:00 hodin  a čtvrtek 8:00-12:00 hod. nebo převodem na účet obce č.4024501/0100 jako VS uvést rodné číslo. Při platbě za více poplatníků je nutné do poznámky uvádět jméno, příjmení, rok narození každého poplatníka za nějž je poplatek placen.

Stejná pravidla pro platbu i pro místní poplatek ze psů, který je splatný do 30.června kalendářního roku. Poplatek ze  psů je 150,-Kč. poplatek ze psů , jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100,- Kč.

 

 

SBĚR VAKŮ S TRÁVOU bude zahájen 3.4.2020. Probíhat bude každé pondělí a pátek. Přeplněné vaky nebudou odvezeny.

INFORMACE K VÝSKYTU NÁKAZY KORONAVIREM:

JAK JDE ČAS

12.10.2020
OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN
z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a v návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 994 o přijetí dalších krizových opatření se mění úřední hodiny v období od 12. do 25. 10. 2020
PO, ST: 13.00 – 17.00 hod
Obecní úřad oznamuje, že kromě uvedeného opatření je povinen omezit osobní styk s klienty/veřejností a upřednostnit písemný, elektronický a telefonický kontakt před osobním stykem.

5.10.2020

NOUZOVÝ STAV
Vyhlášený VLÁDOU platí v České republice na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.
Celý text opatření najdete zde sb158-20.pdf (97.08 kB)

1.6.2020

EKONOMICKÝ DOPAD KORONAVIROVÉ KRIZE NA HOSPODAŘENÍ OBCÍ                                                                  Starostové vyhlašují stávkovou pohotovost. Vládou schválený propad obecních rozpočtů o 20 miliard se má zvýšit o dalších 10 miliard.
TZ_stávková pohotovost starostů_další dopad -10 mld. na samosprávy[49034].doc (252.5 kB)

25.5.2020
Obec Háj u Duchcova se rozhodla připojit FORMOU TICHÉHO PROTESTU k iniciativě:
Svazu měst a obcí ČR, Sdružení Místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu Venkova ČR

a  p o d p o ř i t  návrh Senátu, který požaduje, aby finanční kompenzace navržené vládou ČR byly vypláceny bez dopadu na rozpočty obcí…
Pevně věříme, že i tato forma protestu může pomoci ovlivnit rozhodování poslanecké sněmovny a ministerstva financí o plánovaném dopadu zákona na rozpočty obcí nad očekávaný propad sdílených daní (-20%).

Obecní svazy vyhlašují Černý den pro obce a kraje 26.5.2020.pdf (202.65 kB)
Informace pro občany.docx (14.1 kB)

15.5.2010

ZÁKON

ze dne 10. května 2020 o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
sb090-20.pdf (386.45 kB)

6.5.2020
Znovuotevření MŠ:

Vážení rodiče, pokud nedojde ke změně v příznivém vývoji „koronavirové“ situace a nebudou přijata další omezující vládní opatření, předpokládám znovuotevření MŠ dne 25.5. 2020.

Manuál pro dodržování platných zpřísněných hygienických opatření v MŠ  ZDE.

Před nástupem do MŠ musí každý zákonný zástupce dítěte podepsat seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení, že dítě nemá příznaky virového onemocnění.

Prosím rodiče, aby ke svému rozhodnutí přistoupili velmi zodpovědně.  IRENA PIPIŠKOVÁ

 

Omezení volného pohybu – nařízení vlády ČR č. 223 platné od 11. května

 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. nařizuje:
  • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry,
  • konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů;
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona;
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:
  • společně sportuje nejvýše sto osob,
  • nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. nařizuje pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob, aby byla dodržována následující pravidla:
  • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
  • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. nařizuje pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla dodržována následující pravidla:
  • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,
  • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
  • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
  • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
  • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. nařizuje pro účast na sňatečném obřadu, aby byla dodržována následující pravidla:
  • účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než sto osob,
  • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
  • účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,
  • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek,
  • tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství;
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. nařizuje pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:
  • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob,
  • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
  • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
  • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
  • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
  • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
  • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
  • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
  • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor,
  • stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

 

21.4.2020
Informace o aplikaci eRouška:
Cílem této aplikace je pomoci hygienikům efektivně dohledávat lidi, s nimiž přišli do styku lidé nakažení koronavirem.
článek: https://docs.google.com/…/1Eg4h5f-VXF8JyVBTlGUUsMVZH6Y…/edit
video: https://www.facebook.com/mobilnirozhlas/videos/2669999426618180/?v=2669999426618180

15.4.2020

ÚŘEDNÍ HODINY                                                                                                                                                                  od 20.4. 2020 se vracíme k běžným úředním hodinám:

Pondělí: 8:00 - 17:00 (přestávka 12:00-13:00)

Středa: 8:00 - 17:00 (přestávka 12:00-13:00)

Čtvrtek: 8:00 - 12:00

S tím, že respektujeme usnesení vlády

ze dne 9. dubna 2020 č. 399 o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví k podmínkám činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů a

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, pod č. 69/2020 Sb., dodržujeme pravidla provozu spočívající v:

1.   omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:

a)   upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům v úředních hodinách platících před vyhlášením nouzového stavu

b)   při osobním kontaktu:

 • přijetím opatření zabraňujících přímému kontaktu bez bariéry do 2 metrů, je-li to možné,
 • vytvořením podmínek pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry
 • rozmístěním stojanů pro dezinfekci rukou do klientských prostor,
 • použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,
 • prováděním zvýšených hygienických opatření v místě provozu (dezinfekce ploch, pravidelná dezinfekce klik, tlačítek výtahů, zábradlí a dalších míst, kterých se běžně dotýkají ruce včetně sdílených psacích potřeb),

          c) příjmem dokumentů od klientů/veřejnosti přednostně prostřednictvím elektronické komunikace, je-li to možné, a vhodným informováním klientů/veřejnosti o této skutečnosti.

9.4.2020
Nová opatření vlády.pdf (115.81 kB)

31.3.2020
Aktuální opatření vlády

140. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
141. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
142. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

25.3.2020 
- zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE
V souvislosti s krizovými a mimořádnými opatřeními vydanými vládou se standardní jednání zastupitelstva obce v době nouzového stavu konat nemohou. Přípustná jsou pouze on-line zasedání, ale i ta je možné konat pouze tehdy, je-li to nezbytné. A to bude pouze v případech, kdy je zapotřebí přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám. ZO plánované v naší obci na den 6.4. 2020 se neuskuteční.

- Ústecký kraj ve spolupráci se sociálními partnery zřídil Krajské koordinační centrum pro koordinaci dobrovolné pomoci v regionu.
Krajské koordinační centrum má za cíl propojit nabídku a poptávku dobrovolné pomoci ve všech možných formách. Vzniklo ve Spolkovém domě statutárního města Ústí nad Labem.
Detailní informace včetně kontaktů naleznete na tomto odkazu:
https://www.kr-ustecky.cz/dobrovolnicke-centrum/ds-100585/p1=259588

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
OPATŘENÍ STAROSTKY OBCE: Obec Háj u Duchcova, zřizovatel MŠ Háj u Duchcova rozhodl o jejím uzavření od 17.3.2020 do odvolání. 
Uzavření MŠ Háj 2.docx (27.86 kB)

24.3.2020
Vážení spoluobčané,
chceme velice PODĚKOVAT všem, kdo začali spontánně nabízet sousedskou pomoc. Děkujeme dobrovolnici, která ušila a rozdala desítky roušek všem, kteří ji prostřednictvím FB požádali.. Děkujeme také těm, kteří nabídli pomoc při obstarání nákupů pro seniory a jejich nabídku - pokud bude potřeba, rádi využijeme. Děkujeme místnímu podnikateli za poskytnutí několika kvalitních roušek i našemu spoluobčanovi za poskytnutí dezinfekčního roztoku. To vše v době, kdy nákup respirační roušky i dezinfekčního prostředku mohu přirovnat k „nákupu riflí v době předrevoluční“ (pro pamětníky) a také v době, kdy kromě pokynů, co je potřeba udělat, je pomoc státu stále v nedohlednu… Ve slibech si libuje i Česká pošta. V době, kdy je nutno dodržovat přísná hygienická opatření obdržela pracovnice pošty pokyn o nutnosti používání dezinfekčních prostředků. Zároveň byla požádána, aby si přinesla své vlastní. Kvůli bezpečnosti našich občanů tedy několikrát denně prostor pošty vytíráme a vytíráme… Postupně roznášíme látkové dvouvrstvé roušky, které obec nakoupila a které se postupně šijí v dílně místní podnikatelky a zítra zahájíme PROVOZ NAŠEHO HÁJSKÉHO ROUŠKOVNÍKU bude pro všechny, kteří roušku potřebují a není v jejich silách si ji opatřit jiným způsobem. Bude umístěn v budově OÚ a každý si z něj bude moci vzít roušku pro svou potřebu nebo doplnit roušku/y pro někoho dalšího. Pokud bychom se s rouškami dostali do přebytku, poskytneme je některému ze zdravotnických zařízení. Pro komunikaci k tomuto tématu (podrobnosti o vyzvednutí či předání roušek) použijte telefon: 606 713 439. Na závěr Vás chceme požádat! Ne každý používá mobilní rozhlas, má přístup na web obce nebo na náš FB profil. Pomozte, informujte své rodiče, prarodiče a další blízké. Buďte ohleduplní, vstřícní, slušní… Irena PIPIŠKOVÁ

18.3.
OPATŘENÍ STAROSTKY OBCE:  
NÁKUP v místní PRODEJNĚ POTRAVIN
Vzhledem k rostoucímu zájmu o nákup v místní prodejně potravin, jsem požádala majitelku o navýšení zásob. Bohužel nelze zájem vždy odhadnout, a to zejména u pečiva. Aby bylo možné uspokojit všechny nakupující (zejména obyvatele obce), lze počínaje dnem 18.3. učinit TELEFONICKOU OBJEDNÁVKU na další den. Využijte kontakt 602 654 337 (8 – 15 hod). V případě potřeby jsem připravena jednat s majitelkou také o změně provozní doby.

ROZHODNUTÍ VLÁDY: POVINNOST NOSIT NA VEŘEJNOSTI ROUŠKY/OCHRANNÉ PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH CEST

ROZHODNUTÍ VLÁDY: V DOBĚ OD 8-10 MOHOU PRODEJNÁCH POTRAVIN. LÉKÁREN A DROGERIÍ NAKUPOVAT POUZE OBČANÉ NAD 65 LET.

17.3.

ROUŠKY PRO CELOU OBEC: Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém jednání o nákupu roušek pro všechny občany obce. Jedná se o bavlněnou dvouvrstvou roušku, kterou lze použít opakovaně. K tomuto rozhodnutí jsme přistoupili vzhledem k situaci, kdy kromě slibů, kdy a co bude k dispozici, nelze téměř žádnou z doporučených ochranných pomůcek zakoupit nebo pro obec získat ze slibovaných dodávek…
Jakmile budou roušky z dílny místního podnikatele k dispozici, určíme způsob jejich distribuce s upřednostněním seniorů.
Velice uvítám, pokud i naši občané projeví kreativitu a rozhodnou se řešit např. nedostatek roušek svépomocí a pustí se do jejich šití pro sebe, své rodiny nebo místa, kde chybí (projekt damerousky.cz apod.)… V rámci hesla „ŠIJE Česko“ koluje na internetu mnoho návodů, na ušití roušky z bavlněné látky, která umožní ji vyprat na 90° Celsia, přežehlit, sterilizovat v mikrovlnné troubě nebo horké vodě. Nejlepším materiálem pro roušky vlastní výroby jsou bavlněná trička, povlaky na polštáře apod.. Na ušití roušky je podle základního návodu potřeba bavlněná látka o rozměrech 20x20 centimetrů a čtyři provázky nebo tkalouny o délce 40 centimetrů.

Zdravotničtí odborníci vyzývají, aby roušky na ulicích nosili všichni lidé, i když zcela nechrání svého nositele, zabrání šířit virus do okolí. Jednorázovým řešením jsou i dvouvrstvé papírové roušky vyrobené např. z papírových utěrek.
šablona pro výrobu roušky:
šablony na roušky.pdf (45.34 kB)

16.3.

OMEZENÍ POHYBU LIDÍ NA ÚZEMÍ ČR:

ROZHODNUTÍ VLÁDY: o omezení pohybu pro občany na celém území státu. Lidé by měli výrazně omezit pohyb venku s výjimkou cest do práce, do zdravotnických zařízení, na nákupy, za péčí o své blízké. 
OMEZENÍ POHYBU LIDÍ NA ÚZEMÍ ČR_web.docx (14.49 kB)

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN OBECNÍHO ÚŘADU:

OPATŘENÍ STAROSTKY OBCE:
přijaté v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu pro území ČR, které vláda vyhlásila 16.3.2020 s platností od 00:00 hod., a k zamezení šíření nového koronaviru COVID-19
-  Omezují se úřední hodiny na dva dny v týdnu: PO  a ST 13:00 – 16:00 hod. 
-  Budova úřadu bude uzavřena, vstup bude umožněn na zazvonění nebo po předchozí telefonické domluvě.
Důležitá čísla, spojení:
obecní úřad                            417 837 248
starostka                                 602 249 399
e-mail:                                     podatelna@ouhaj.cz
ID datové schránky: x7rbuz8
Potřebujete zaplatit nájem, poplatky atd.? 
Využijte bankovních převodů a elektronické bankovnictví. Splatnost místních poplatků za psa je k 30.2.2020 a za odpady je k 31.10.2020, úhradu můžete odložit na pozdější dobu. (podrobnější informace najdete na webových stránkách obce www.ouhaj.cz).
Opatření starostky obce.docx (23.58 kB)

OPATŘENÍ STAROSTKY OBCE:                                                                
POMOC SENIORŮM
v souvislosti s omezujícími opatřeními vlády ČR k zamezení šíření nového konoraviru COVID-19
Vážení senioři, přátelé,
Na základě situace v České republice jsem se rozhodla zajistit dovoz potravin pro Vás seniory, kteří nemáte v blízkosti nikoho, kdo by vám pomohl. Máme již několik dobrovolníků, kterým již nyní děkuji!
Pokud jste senior, nebo víte někdo o někom, kdo by tuto službu potřeboval obraťte se na nás – obecní úřad. Zároveň bych chtěla apelovat na všechny, aby tato služba nebyla, tak „trochu využívána nad rámec“. Základní povinností je se o své blízké, rodiče postarat v rámci rodiny. Tato služba je pro případy, kdy tato povinnost není prostě možná. Děkuji za pochopení!
kontakty: starostka: +420 602 249 399, úřad: +420 417 837 248
Pomoc pro seniory.docx (14.74 kB)

INFORMAČNÍ LINKA V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM: 1212

Důležité informace: 
Nařízení vlády č.215 ze dne 15.3.2020_zákaz.pdf (140 kB)
Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření_15.3.2020.pdf (137.02 kB)
MPSV_informace.pdf (567.23 kB)
Zrušení doplňovacích voleb do senátu_27.břena 2020 a 28.března 2020.pdf (91.68 kB)
Postup správného mytí rukou.pdf (407.99 kB)
Koronavirus_informační leták.pdf (461.98 kB)
CP_EMAIL_koronavirus.pdf (2.44 MB)

Důležité odkazy pro občany: 
http://www.khsusti.cz/
https://www.kr-ustecky.cz/
https://vlada.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/
http://mzcr.cz/
https://www.mpsv.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov
https://mdcr.cz/

https://www.mvcr.cz/
https://ct24.ceskatelevize.cz/

 

INFORMACE K UZAVÍRKÁM
UZAVÍRKY v rámci REVITALIZACE a ELEKTRIZACE trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov:

LOM:  probíhá uzavírka komunikace pod železničním mostem, tento stav by měl trvat do 31.7.2020 a 26.-27.8.2020
OSEK:  Hřbitovní 11.-12.8.2020
JENÍKOV:  most v km 43,774 od 4.9. - 29.10.2020.
Přejezd na silnici č. 254 mezi Lomem a Duchcovem uzavřen 11.9. – 26.10.2020
Přejezd v Louce u Litvínova uzavřen 29.9. – 12.10.2020      
PŘEJEZD v Háji u Duchcova a v Jeníkově UZAVŘEN 27.10. a 10.12.2020

- Přejezd v Louce u Litvínova pro zřízení nového trakčního vedení uzavřen 29.9. – 12.10.2020

- Přejezd v Háji u Duchcova a v Jeníkově plánujeme uzavřít mezi 27.10. a 10.12.2020

Uvedené termíny jsou plánované, je na ně požádáno nebo rozpracováno DIO.
Pravidelně jednou za měsíc svolává investor stavby kontrolní den, kde je možno vznést konkrétní dotazy k průběhu a realizaci stavby.
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, chtěl bych nejen Vás ale i obyvatele a návštěvníky Vašich měst a obcí požádat o trpělivost a schovívavost. Já i tým, který vedu uděláme vše pro to, aby naše přítomnost život u vás co nejméně komplikovala.

Datum a čas

Dnes je středa, 21. 10. 2020, 7:33:32

Informace emailem

Novinky e-mailem

Mobilní aplikace V OBRAZE

 

V Obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:Google

Apple

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 10. 2020

polojasno

Bude skoro jasno až polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Denní teploty 14 až 18°C. Noční teploty 8 až 4°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
1
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1