ID datové schránky: x7rbuz8

cz

Překlad (translations)

Obec Háj u Duchcova
Háj u Duchcova

Vyhláška obce 2.2004 o místním poplatku za odpad

OBEC HÁJ U DUCHCOVA

Obecně závazná vyhláška č. 02/2004 o vybírání místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce Háj u Duchcova usnesením ze dne 29.9. 2004 vydává v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu § 10 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů podle ustanovení, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyžívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Háj u Duchcova.

Článek 1

Správa poplatku

Správu poplatku vykonává Obecní úřad Háj u Duchcova (dále jen „správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Článek 2

Předmět poplatku

Předmětem poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání, a odstraňování komunálních odpadů je veškerý komunální odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob.

Článek 3

Poplatník

1) Poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, bez ohledu na její věk; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí.

2) Správce poplatku eviduje jednotlivé poplatníky včetně jejich poplatkových povinností, ve které zaznamenává identifikaci poplatníka, jeho platební povinnosti, úhrady těchto povinností, popřípadě jejich zániky a z toho vyplývající přeplatky a nedoplatky podle vyhlášky MF ČR č. 25/1994 Sb., o formě provádění evidence daní a převodu daní a o převodu daní jejich příjemcům.

3) Právnická osoba se může dohodnout a uzavřít písemnou dohodu s obcí o využití stanoveného systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci se stanovením poplatku za sběrnou nádobu. Jinak ke povinna předložit obci smlouvu o zajištěném odvozu odpadů.

4) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, včetně zahradních chatek, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a je podle ustanovení čl. 5 odst.1), písm.c) od poplatku osvobozena, se může na vlastní žádost dohodnout a uzavřít písemnou dohodu s obcí o využití stanoveného systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci se stanovením poplatku za sběrnou nádobu.

Článek 4

Sazba poplatku

1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 3 odst. 1 této vyhlášky činí 350,- Kč a je tvořena :

a) z částky 100,00 Kč za kalendářní rok a

b) z částky 250,00 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu (viz příloha č. 1).

2) V případě změny místa trvalého pobytu v průběhu kalendářního roku, uhradí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Článek 5

Osvobození

1) Od poplatku jsou osvobozeni:

a) obyvatelé přihlášení k trvalému pobytu v Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Háji u Duchcova,

b) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, včetně zahradních chatek, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Článek 6

Úlevy

1) Nárok na úlevu na poplatku mají fyzické osoby, které jsou poplatníky podle Čl. 3 odst. 1, této vyhlášky a v příslušném roce nedosáhnou věku 19 let, neplatí částku ve výši, která odpovídá Čl. 4 odst. 1, písm. a)

2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit ve lhůtě do 15 dnů písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník osvobozený dle odst. 1, povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

Článek 7

Splatnost

1) Poplatek pro poplatníka podle Čl. 3 odst. 1 této vyhlášky je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. května a do 31. října.

2) Poplatek lze zaplatit najednou, a to v termínu do 31.října.

Článek 8

Ohlašovací povinnost

Poplatník podle Čl. 3 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Článek 9

Vymáhání poplatkových nedoplatků

1) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve které oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.

3) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Článek 10

Pokuty

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnosti nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.O prominutí nebo snížení poplatku rozhoduje obec v přenesené působnosti řízením, jehož výsledkem je vydané rozhodnutí.

Článek 12

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazně vyhláška Obce Háj u Duchcova č. 02/2001, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, schválená zastupitelstvem obce dne 12.12.2001 a účinná od 1.1.2002.

Článek 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1.2005.

Ing.František Průša Karel Drašner

místostarosta starosta obce

vyvěšeno : 6.10.2004

sejmuto : 22.10.2004

Příloha č.1 k vyhlášce obce č.02/2004

Odvoz odpadů obce za rok 2003

Oprávněná osoba Množství Celkové náklady

Ostatní odpad (velkoobjemové kontejnery) 45 700 kg 35 004,00 Kč

Komunální odpad (popelnice) 188 908 kg 380 489,30 Kč

celkem 234 608 kg 415 493,30 Kč

Přepočet na osobu:

415 493 Kč : 972 počet obyvatel = 427,50 Kč na osobu

Zodpovídá: Správce Webu

Datum a čas

Dnes je sobota, 3. 12. 2022, 2:51:00

Mobilní aplikace V OBRAZE

 

V Obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:Google

Apple

Aktuální počasí

dnes, sobota 3. 12. 2022
mírné sněžení 1 °C 0 °C
neděle 4. 12. zataženo 4/2 °C