ID datové schránky: x7rbuz8

cz

Překlad (translations)

Obec Háj u Duchcova
Háj u Duchcova

Vyhláška obce 2.2003 o místním poplatku VHP

OBEC HÁJ U DUCHCOVA

Obecně závazná vyhláška č. 02/2003 o vybírání místního poplatku za provozovaný hrací přístroj

Zastupitelstvo obce v Háji u Duchcova se usneslo dne 1.12.2003 vydat dle ustanovení § 10a zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška“) :

Čl. 1.

Základní ustanovení

1/ Obec Háj u Duchcova vybírá poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, (dále jen ,,VHP“).

2/ Správu poplatku vykonává Obecní úřad Háj u Duchcova (dále jen ,,správce poplatku“) a v řízení ve věcech poplatku postupuje podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 2.

Předmět poplatku

1/ Poplatku podléhá každý povolený provozovaný VHP ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

2/ VHP musí být umístěný na určitém místě, které je uvedeno v povolení.

3/ VHP musí být uveden do provozu. O zahájení a skončení provozu VHP musí být pořízeny protokoly podle § 5 vyhl. č.223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3.

Poplatník

1/ Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem VHP.

Čl. 4.

Ohlašovací povinnost

1/ Poplatník je povinnen písemně ve lhůtě do 15 dnů ohlásit správci poplatku uvedení VHP do provozu.

2/ Při ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo právnické osoby, IČO a případně další doplňující údaje. Uvede rovněž čísla účtu a název peněžního ústavu, kde má soustředěny peněžní prostředky z podnikatelské činnosti, dle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

3/ Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů ukončení provozování VHP, tj. zánik své poplatkové činnosti.

4/ Tyto ohlašovací povinnosti má poplatník i v případě, že je od poplatku podle této obecně závazné vyhlášky osvobozen.

Čl. 5.

Sazba poplatku

1/ Poplatek za každý povolený VHP činí 4500 Kč za každé 3 měsíce.

2/ V případě, že VHP bude provozovaný po dobu kratší jak 3 měsíce, bude poplatek vyměřen v alikvótní částce.

Čl. 6.

Osvobození

1/ Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, pokud na žádost provozovatele dle zdůvodnění, osvobození schválí zastupitelstvo obce.

Čl. 7.

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1/ Poplatek se platí ode dne , ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2/ Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu VHP.

Čl. 8.

Splatnost poplatku

1/ Poplatek je splatný :

a) při povolení provozování VHP na 3 měsíce do 15 dnů po zahájení provozu přístroje.

b) Při povolení provozování VHP na dobu 6 měsíců ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu přístroje v příslušném čtvrtetí, a to splatných vždy v poslední den tohoto čtvrtletí.

c) Při povolení provozování VHP na kalendářní rok ve čtyřech splátkách odpovídajících délce provozu přístroje v příslušném čtvrtletí a to vždy v poslední den příslušného čtvrtletí.

2/ Poplatek může být zaplacen i jednorázově.

Čl. 9.

Ustanovení společná a závěrečná

1/ Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří iobec poplatek platebním výměrem a může zvýšit nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část zvýšit až na trojnásobek.

2/ Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužnou částku vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

3/ Byl-li uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze do 10 let od konce kalendářního roku, ve terém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 10.

Pokuty

1/ Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této obecně závazné vyhlášky nebo uloženou podle této závazné vyhlášky, může správce poplatku uložit pokutu podle § 37 a § 37a zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 11

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.01/1997, o vybírání poplatku za provozovaný hrací přístroj ze dne 22.12.1997, a dodatek č. 01/1997 k vyhl. č. 01/1997 o vybírání poplatku za provozovaný hrací přístroj ze dne 10.8.1998.

Čl. 12

Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2004

Ing. František Průša Karel Drašner

místostarosta obce starosta obce

vyvěšeno dne : 4.12.2003

sejmuto dne :

Zodpovídá: Správce Webu

Datum a čas

Dnes je sobota, 3. 12. 2022, 2:56:59

Mobilní aplikace V OBRAZE

 

V Obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:Google

Apple

Aktuální počasí

dnes, sobota 3. 12. 2022
mírné sněžení 1 °C 0 °C
neděle 4. 12. zataženo 4/2 °C