ID datové schránky: x7rbuz8

cz

Překlad (translations)

Obec Háj u Duchcova
Háj u Duchcova

Vyhláška obce 1.2004 o nakládání a odpadem

Obec Háj u Duchcova

Obecně závazná vyhláška č. 01/2004 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Zastupitelstvo obce Háj u Duchcova usnesením ze dne 29. 9. 2004 vydává v souladu s ustanovením § 17 odst. 2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Článek 1

Základní ustanovení

1. Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Háj u Duchcova (dále jen „obec“).

2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území obce a pro další fyzické osoby, které se na území obce zdržují.

3. Vyhláška se vztahuje i na vlastníky a správce nemovitostí určených k bydlení nebo rekreaci na území obce, ve kterých vzniká komunální odpad.

4. Ve smyslu § 17 odst. 5 zákona o odpadech, se vyhláška vztahuje i na ty právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které na území obce produkují odpad zařazený jako odpad podobný komunálnímu a uzavřely s obcí smlouvu o využití zavedeného systému nakládání s komunálním odpadem.

Článek 2

Základní pojmy

1. Základní pojmy jsou definovány v § 3 a § 4 zákona č.185/2001 Sb.,o odpadech. Pro potřeby této vyhlášky se definují tyto pojmy:

a) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl zbavit nebo má povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech (viz Příloha č.1 této vyhlášky)

b) Komunální odpad (KO) je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

c) Objemný odpad je složka komunálního odpadu, pro kterou nelze použít běžnou sběrnou nádobu s ohledem na jeho rozměr, hmotnost nebo vlastnosti (např. nábytek, koberce, čalounění, pneumatiky, šrot ...)

d) Nebezpečný odpad je odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů v příloze č.2 vyhlášky č.381/2001 Sb., katalog odpadů, v platném znění, a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech (viz Příloha č.2 této vyhlášky).

e) Separovaný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití (např. papír, plast, sklo, kov .....)

f) Směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru, lepenky, plastů, objemného a nebezpečného odpadu. Směsným odpadem je i odpad odložený do odpadkových košů, umístěných na veřejných prostranstvích.

g) Odpad ze zeleně je odpad převážně biologického původu z údržby parků, sadů, lesoparků, sídlištní a uliční zeleně, travnatých hřišť ve vlastnictví nebo správě obce, ze zahrad fyzických osob a ze hřbitovů.

h) Stavební odpad je zemina a kamenivo ze stavebních výkopů a terénních úprav, stavební sut´, demoliční a podobný odpad neznečištěný látkami, které mají nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech (viz Příloha č.2 této vyhlášky).

i) Uliční smetky jsou odpady sebrané při čištění komunikací a veřejných prostranství na území obce.

j) Původce komunálního odpadu je Obec Háj u Duchcova, která se jím stává v okamžiku, kdy fyzická osoba odloží odpad na místě k tomu určeném touto vyhláškou (sběrné nádoby, sběrný dvůr); obec se současně stává vlastníkem tohoto odpadu.

k) Oprávněná osoba je svozová firma, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona č.185/2001 sb., o odpadech, nebo podle zvláštních předpisů.

l) Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

m) Sběr odpadu je soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo jejich odstranění.

n) Výkup odpadů je sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu.

o) Odstraňováním odpadů se rozumí činnosti v příloze č.4 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech (viz Příloha č.3 této vyhlášky).

p) Sběrné nádoby jsou typizované nádoby určené k odkládání složek odpadu (tzv. popelnice, kontejnery) s vnitřním objemem od 80 do 1100 litrů, které odpovídají typu svozové mechanizace oprávněné osoby. Ve sběrné nádobě jsou složky odpadu shromážděny do doby svozu. Sběrnými nádobami jsou rovněž velkoobjemové kontejnery ( s vnitřním objemem větším než 5 m3), odpadkové koše umístěné na veřejných prostranstvích, umělohmotné pytle na odpad označený logem oprávněné osoby. Zvláštními sběrnými nádobami jsou specializované kontejnery o objemu 1100 l pro tříděné druhy odpadu (separovaný odpad), které jsou barevně odlišeny a zřetelně označeny druhem odpadu, který je možno do nich ukládat (papír, sklo, plast).

r) Stanoviště sběrných nádob je místo určené k umístění sběrné nádoby a prostor vymezený vzdáleností 1 m (všemi směry) od obvodu sběrných nádob. Stanoviště může být stálé nebo přechodné.

Stálé stanoviště je zpravidla na pozemku vlastníka. Pokud není možnost umístění sběrných nádob na pozemku vlastníka, určí stanoviště pracovníci obecního úřadu po dohodě s oprávněnou osobou.

Přechodné stanoviště je určené pro umístění sběrných nádob v den odvozu odpadu a je vzdálené maximálně 5m od kraje pozemní komunikace, ze které se odvoz odpadů provádí. Pokud nelze nádoby tímto způsobem umístit, rozhodne odpovědný pracovník obecního úřadu o tzv. vynášce nádob oprávněnou osobou.

s) Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je takový vnitřní objem sběrné nádoby, nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu odpadu a při daném počtu osob užívajících objekt, umožňuje uložit veškerý směsný odpad vznikající v objektu do sběrné nádoby. Doporučený dostatečný minimální objem je 28 litrů na osobu a týden. Odpovídající počet sběrných nádob a typ jejich svozu bude určen na základě dohody mezi vlastníkem a obecním úřadem v souladu s Přílohou č.4 této vyhlášky. V případě požadavku vlastníka na vyšší počet sběrných nádob nebo jiný typ svozu než stanoví příloha č.4 této vyhlášky, je zajištění takového požadavku na základě písemné dohody možné s tím, že náklady za tuto službu bude plně hradit vlastník.

V případě nemovitostí určených k individuální rekreaci může být doporučený týdenní minimální objem sběrné nádoby v poměru odpovídajícím využívání objektu upraven tak, aby byla zachována podmínka umožňující uložit veškerý odpad vznikající při běžném provozu nemovitosti.

t) Sběrný dvůr (pokud je zřízen) je místo určené obcí, kam mohou fyzické osoby odkládat v provozní době vytříděné druhy odpadů uvedených v provozním řádu tohoto zařízení (např. nebezpečný odpad, stavební odpad, odpad ze zeleně). Sběrný dvůr slouží jako prevence vzniku černých skládek a je určený ke shromažďování a dočasnému skladování v tomto odstavci uvedených odpadů, a to do doby jejich odvozu oprávněnou osobou.

u) Objekt je bytový a rodinný dům, stavba ve které je alespoň jeden byt, nebo stavba pro individuální rekreaci.

v) Vlastník objektu je pro potřeby této vyhlášky fyzická osoba nebo právnická osoba, která má k objektu vlastnické právo, popřípadě správce nebo uživatel oprávněný na základě písemné dohody s touto fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen vlastník).

Článek 3

Nakládání s komunálním odpadem

1. Sběr, svoz, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu zajišťuje obec prostřednictvím oprávněné osoby, se kterou má obec uzavřenou smlouvu.

2. Místa určená k odkládání složek komunálního odpadu :

a) sběrné nádoby pro jednotlivé složky odpadu

b) speciální sběrné nádoby pro tříděný odpad (sklo,papír,plast)

c) velkoobjemové kontejnery – slouží pouze k ukládání velkoobjemového odpadu z

domácností

d) sběrný dvůr (pokud je zřízen), sběrny a výkupny odpadů

e) specializovaná místa (obchody, úřady, školy a jiné instituce), pokud je v nich

organizován sběr určitých složek odpadu nebo jejich zpětný odběr.

3. Místa určená k odkládání nebezpečných odpadů:

a) sběrná dvůr (pokud je zřízen), sběrny a výkupny odpadů

b) nebezpečné odpady lze odevzdávat při mobilním svozu nebezpečných odpadů, který se na území obce provádí dvakrát ročně (jaro - podzim) v předem oznámených termínech. Termín konání mobilního svozu se oznamuje vyvěšením na úřední desku a pomocí letáků a plakátů, případně v lokálním médiu se současným oznámením data, času a míst na kterých mobilní svoz proběhne.

c) specializovaná místa (obchody) pokud je v nich organizován sběr určitých složek odpadu nebo jejich zpětný odběr.

d) prošlé léky lze odevzdávat v lékárnách, případně při mobilním svozu nebezpečných odpadů.

Článek 4

Nakládání se stavebním odpadem

1. Při provádění stavebních prací, případně demolic nebo rekonstrukcí objektů musí být odpad ukládán tak, aby nedocházelo k nepříznivému dopadu na prostředí v obci, tzn. ukládat odpad do rozměrově vhodných kontejnerů, pokud není přímo odvážen z místa vzniku k využití nebo zneškodnění.

Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu je nutné zabezpečit tak, aby bylo zabráněno úniku přepravovaného odpadu a prašnosti během přepravy. Pokud dojde během přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit.

Zneškodnění nebo využití stavebního odpadu zajistí fyzická osoba na vlastní náklady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.,o odpadech.

Článek 5

Nakládání s odpadem ze zeleně

1. Odpad ze zeleně pocházející z činnosti fyzických osob při údržbě zeleně musí být ukládán tak, aby nedocházelo k nepříznivému dopadu na prostředí v obci. Zneškodnění nebo využití odpadu zajistí fyzická osoba na vlastní náklady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.

Článek 6

Povinnosti

1. Povinnosti fyzických osob

a) fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec stanovila obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad sami nevyužijí v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.,o odpadech, a se zvláštními právními předpisy,

b) předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti

c) ukládat odpad nebo zneškodňovat odpad jen na místech k tomu určených, a to v souladu s touto vyhláškou

d) vytřídit nebezpečné odpady z komunálního odpadu a uložit nebo zneškodnit tyto odpady na místech k tomu určených

e) sběrné nádoby využívat pouze k účelu, pro který jsou určeny a nepřeplňovat je

f) počínat si tak, aby svým jednáním neznemožnil provedení pravidelného svozu odpadů nebo nezpůsobil narušení systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného touto vyhláškou

g) zabezpečit sběrné nádoby proti možnosti znečištění okolí

2. Povinnosti vlastníka objektu (viz Čl. 2, odst. 1 písm. v)).

a) zajistit odpovídající objem sběrných nádob na komunální odpad

b) zajistit fyzickým osobám užívající objekt nepřetržitý přístup ke sběrným nádobám

c) udržovat čistotu na stálém nebo přechodném stanovišti nádob a v zimním období zbavit přístupovou cestu ke stanovišti nádob sněhu a náledí

d) zajistit v případě přechodného stanoviště nádob přistavění sběrných nádob v době svozu na toto místo, zajistit, aby sběrné nádoby nezpůsobovaly hygienické závady, neomezovaly ani neohrožovaly bezpečnost silničního provozu ani bezpečnost chodců. Sběrné nádoby lze na přechodné stanoviště umístit pouze v den svozu.

Článek 7

Zakazuje se

1. Do sběrných nádob na komunální odpad ukládat nebezpečný odpad, stavební suť, zeminu a jiný podobný odpad, objemný odpad, odpad ze zeleně, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar zejména větve, vánoční stromky, uhynulá zvířata a jejich části, horký popel, tekuté odpady. V případě, že bude do sběrné nádoby uložen odpad, který do ní nepatří, nebo bude-li obsah sběrné nádoby zmrzlý, odpad nebude odvezen a vlastník objektu zajistí jeho zneškodnění v zařízeních k tomu určených na vlastní náklady.

2. Ukládat odpad mimo sběrné nádoby a znečišťovat okolí sběrných nádob.

3. Úmyslně poškozovat a ničit sběrné nádoby, vylepovat na ně plakáty, reklamy, inzeráty, oznámení a jiné zprávy nebo nádoby jakýmkoliv způsobem popisovat či pomalovávat.

4. Do sběrných nádob určených pro tříděné druhy odpadů ukládat jiné druhy komunálního odpadu.

5. Ukládat do odpadkových košů rozmístěných na veřejných prostranstvích komunální odpad vznikající v domácnosti.

6. Odpad ve sběrných nádobách udupávat, zhutňovat nebo pálit.

7. Vybírat odpad ze sběrných nádob.

8. Strhávat samolepy označující činnost svozu a ostatní informace svozové společnosti.

9. Spalovat hořlavé a nebezpečné složky komunálního odpadu.

10. Rozbíjet pevné nebezpečné složky komunálního odpadu.

Článek 8

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1. Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle této vyhlášky platí obci poplatek fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt a fyzické osoby, které mají na území obce ve vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci.

2. Výše poplatku, způsob jeho výběru a další podrobnosti stanoví obec obecně závaznou vyhláškou.

Článek 9

Sankce

Porušení povinností uložených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle zvláštního právního předpisu, 1/ nepůjde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů nebo o trestný čin.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

Kontrolní činnosti nad dodržováním ustanovení této vyhlášky zajišťují pracovníci Obecního úřadu v Háji u Duchcova.

Článek 11

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Háj u Duchcova č. 01/2001, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, schválená Zastupitelstvem obce Háj u Duchcova dne 12.12. 2001 a účinná od 1.1. 2002.

Článek 12

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2005.

Ing. František Průša Karel Drašner

místostarosta starosta obce

1/ zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 128/2000 Sb., § 58 o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů

vyvěšeno: 6.10.2004

sejmuto: 22.10.2004

Příloha č.1 k vyhlášce obce č.1/2004

SKUPINY ODPADŮ

Kód

Skupina odpadů

Q1

Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikované

Q2

Výrobky, které neodpovídají požadované jakosti

Q3

Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby

Q4

Použité, ztracené nebo jinou náhodnou událostí znehodnocené výrobky včetně všech materiálů, součástek zařízení apod., které byly v důsledku nehody kontaminovány

Q5

Materiály kontaminované nebo znečištěné běžnou činností (např. zůstatky z čištění, obalové materiály, nádoby atd.)

Q6

Nepoužitelné součásti (např. použité baterie, katalyzátory apod.)

Q7

Látky, které ztratily požadované vlastnosti (např. znečištěné kyseliny, rozpouštědla, kalicí soli apod.)

Q8

Zůstatky z průmyslových procesů (např. strusky, destilační zbytky apod.)

Q9

Zůstatky z procesů snižujících znečištění (např. kaly z praček plynů, prach z filtrů, vyřazené filtry apod.)

Q10

Zůstatky ze strojního obrábění a povrchové úpravy materiálu (např. třísky z obrábění a frézování, okuje apod.)

Q11

Zůstatky z dopravy a úpravy surovin (např. z dolování, dopravy nafty apod.)

Q12

Znečištěné materiály (např. oleje znečištěné PCB apod.)

Q13

Jakékoliv materiály, látky či výrobky, jejichž užívání bylo zakázáno zákonem

Q14

Výrobky, které vlastník nepoužívá nebo nebude více používat (např. v zemědělství, v domácnosti, úřadech, prodejnách, dílnách apod.)

Q15

Znečištěné materiály, látky nebo výrobky, které vznikly při sanaci půdy

Q16

Jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepatří do výše uvedených skupin

Příloha č.2 k vyhlášce obce č.1/2004

SEZNAM NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADU

Kód

Nebezpečná vlastnost odpadu

H1

Výbušnost

H2

Oxidační schopnost

H3-A

Vysoká hořlavost

H3-B

Hořlavost

H4

Dráždivost

H5

Škodlivost zdraví

H6

Toxicita

H7

Karcinogenita

H8

Žíravost

H9

Infekčnost

H10

Teratogenita

H11

Mutagenita

H12

Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou nebo kyselinami

H13

Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování

H14

Ekotoxicita

Příloha č.3 k vyhlášce obce č.1/2004

ZPŮSOBY ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

Kód

Způsob odstraňování odpadů

D1

Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.)

D2

Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě apod.)

D3

Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu apod.)

D4

Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun apod.)

D5

Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí apod.)

D6

Vypouštění do vodních těles, kromě moří a oceánů

D7

Vypouštění do moří a oceánů včetně ukládání na mořské dno

D8

Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12

D9

Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace)

D10

Spalování na pevnině

D11

Spalování na moři

D12

Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů)

D13

Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12

D14

Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13

D15

Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku odpadu před shromážděním potřebného množství)

Příloha č.4 k vyhlášce obce č.01/2004

počet osob

počet litrů na týden

stanovení objemu sběrné nádoby a typu svozu

v objektu

(dostatečný minimální objem)

objem sběrné nádoby

typ svozu

( v litrech)

1

28

80

1 x za 14 dní

2

56

12

1 x za 14 dní

3

84

12

1 x za 7 dní

4

112

12

1 x za 7 dní

5

140

240

1 x za 7 dní

6

168

240

1 x za 7 dní

7

196

240

1 x za 7 dní

8

224

240

1 x za 7 dní

9

252

240 + 80

1 x za 7dní + 1 x za14dní

10

280

240 + 80

1 x za 7 dní

11

308

240 + 80

1 x za 7 dní

12

336

240 + 120

1 x za 7 dní

13

364

240 + 240

1 x za 7 dní

14

394

240 + 240

1 x za 7 dní

15

420

240 + 240

1 x za 7 dní

16

448

240 + 240

1 x za 7 dní

17

476

240 + 240

1 x za 7 dní

18

504

660

1 x za 7 dní

19

532

660

1 x za 7 dní

20

560

660

1 x za 7 dní

21

588

660

1 x za 7 dní

22

616

660

1 x za 7 dní

23

644

660

1 x za 7 dní

24

672

770

1 x za 7 dní

25

700

770

1 x za 7 dní

Poznámky

10. Ředit a míchat nebezpečné kapalné složky komunálního odpadu a vylévat je do kanalizace, vodních toků a do terénu.

11. Vypouštět freonové náplně z chladicích zařízení do ovzduší.

13. Zanechávat na veřejných prostranstvích a jiných plochách autovraky.

Bod 10, 11,13 jsou v této vyhlášce nadbytečné tyto náležitosti jsou řešeny zák. č. 138/1973 Sb., o vodách, č.309/1991 Sb.,o ovzduší a č.185/2001Sb., o odpadech

Článek 8

Povinnosti pořadatelů nebo provozovatelů kulturních, obchodních, sportovních, společenských a jiných obdobných akcí.

Pořadatelé nebo provozovatelé kulturních, obchodních sportovních, společenských a jiných obdobných akcí jsou povinni v místech jejich konání zajistit dostatečný počet sběrných nádob na odpad a zabezpečit odvoz a odstranění v nich shromážděného odpadu, dále i úklid okolí stanoviště sběrných nádob, včetně veřejného prostranství , na kterém se akce konala, zároveň pak uvést do původního stavu místo konání akce.

Článek 8 je v této vyhlášce nadbytečný, je řešeno zákonem o odpadech.Vyhláška má řešit systém na odstraňování odpadů v obci.

Zodpovídá: Správce Webu

Datum a čas

Dnes je sobota, 3. 12. 2022, 3:36:38

Mobilní aplikace V OBRAZE

 

V Obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:Google

Apple

Aktuální počasí

dnes, sobota 3. 12. 2022
mírné sněžení 1 °C 0 °C
neděle 4. 12. zataženo 4/2 °C