ID datové schránky: x7rbuz8

cz

Překlad (translations)

Obec Háj u Duchcova
Háj u Duchcova

Vyhláška obce 1.2003 o místních poplatcích

Obec Háj u Duchcova

Obecně závazná vyhláška č. 01/2003 o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce v Háji u Duchcova se usneslo dne 1.12.2003 vydat dle ustanovení § 14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen „vyhláška“):

Oddíl I

Základní ustanovení

Čl.1

1/ Obec Háj u Duchcova vybírá tyto místní poplatky

a) poplatek ze psů

b) poplatek za užívání veřejného prostranství

c) poplatek ze vstupného

2/ Správu poplatků vykonává Obecní úřad Háj u Duchcova (dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech poplatku postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Oddíl II

Poplatek ze psů

Čl.2

Předmět poplatku

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. 3

Poplatník

Poplatníkem je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

Čl.4

Ohlašovací povinnost ke vznikzu a zániku poplatkové povinnosti

1/ Poplatník je povinen podat přiznání k poplatku za psa uvedeného v čl.2, a to do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti podle čl.7

2/ Ohlašovací povinnost má i poplatník, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.

3/ Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku nejdéle do 15 dnů ode dne zániku poplatkové povinnosti oznámit.

4/ Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo osvobození do 15 dnů od jejího vzniku.

5/ Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u penežních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky, z její podnikatelské činnosti, počet psů, které podléhají poplatkové povinnosti.

Čl.5

Sazby poplatku

1/ Poplatek za psa za kalendářní rok činí

a) za jednoho psa - fyzická osoba 150,-Kč

- právnická osoba 150,-Kč

b) za druhého psa - fyzická osoba 200,- Kč

- právnická osoba 300,- Kč

c) za každého dalšího psa – fyzická osoba 300,- Kč

- právnická osoba 600,- Kč

d) sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského důchodu, který je jeho jedniným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu činí 100,- Kč.

Čl.6

Osvobození

1/ Od poplatku ze psů je osvobozen :

a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná 1) a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,1a) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které se stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis1b).

b) držitel psa, kterým je obecní úřad, rozpočtová a příspěvková organizace, jejíž zřizovatelem je obec

c) držitel psa, jehož pes je speciálně vycvičen pro práci u Policie ČR, obecní policie a záchraných týmů, pokud mají příslušné osvědčení o speciálním výcviku

d) držitel psa, jestliže si psa odebral od osoby provozující útulek pro ztracené a opuštěné psy a to pouze v případě, že doloží písemné potvrzení o převzetí psa z tohoto útulku. Osvobození od poplatku ze psa je po dobu 5let od převzetí psa.

2/ Poplatník je povinen správci poplatku prokázat vždy do 31.3. příslušného kalendářžního roku, že důvod osvobození trvá. Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

1) § 2 vyhlášky č.284/1995 Sb., kterou provádí zákon o důchodovém pojištění.

1a) § 86 zákona č. 100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

1b) například zákon č.449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Čl.7

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1/ Poplatek za psa podle Čl.2 se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla. V případě držení psa po dobu kratší než 1 rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá i započatých kalendářních měsíců.

2/ Dojde-li v příslušném kalendářním roce ke vzniku poplatkové povinnosti z důvodu změny místa trvalého pobytu nebo sídla, platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního roku měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se přihlásil v obci k trvalému pobytu nebo přemístil sídlo do obce. Pro výpočet poplatku se použije odst. 1 obdobně.

Čl. 8

Splatnost poplatku

1/ Poplatek je splatný

a) nečiní-li více než 200,- Kč ročně, nejpozději 30.6. příslušného kalendářního roku,

b) činí-li více než 200,- Kč a méně než 1000,- Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.6. a 30.11. každého roku

c) činí-li více než 1000,- Kč ročně, ve čtyřech stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3., 30.6., 31.8. a 30.11. každého roku

d) v případě vzniku poplatkové povinnosti v příslušném kalendářním roce, je poměrná výše poplatku splatná nejpozději ve lhůtě 3 měsíců od vzniku poplatkové povinnosti, dále pro zaplacení poplatku platí lhůty určené v písm. a), b), c).

2/ I při částce vyšší než 200,- Kč lze poplatek zaplatit najednou, a to v termínu, kdy poplatek je placen jednou částkou.

Oddíl III

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 9

Předmět poplatku

Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství2) zvláštními způsoby, kterými se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

2) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Čl.10

Veřejné prostranství

Poplatku za užívání veřejného prostranství v obci podléhají tato místa v obci, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru:2)

Veřejným prostranstvím jsou veškeré plochy na kterých jsou umístěny chodníky, komunikace včetně přilehlých zatravněných ploch, odstavné plochy a pakoviště.

Seznam pozemků veřejného prostranství s uvedením parcelních čísel a názvem katastru je v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

Čl. 11

Poplatník

1/ Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl.9.

2/ užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.

Čl. 12

Ohlašovací povinnost ke vzniku poplatkové povinnosti

1/ Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 15 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 7 dní, je nutno splnit tuto ohlašovací povinnost 3 dny předem.

2/ Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u penežních ústavů, na nichž jsou soustředěny penežní prostředky z její podnikatelské činnosti, zvláštní způsob užívání veřejného prostranství, rozsah užívání veřejného prostranství (výměr) a dobu užívání 3).

3/ Poplatník je povinen neprodleně oznámit překročení dohodnuté doby užívání a plochu převyšující dohodnutý rozsah užívání veřejného prostranství.

3) § 33 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl.13

Sazby poplatku

1/ Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a započatý den :

a) za provádění výkopových prací 5,- Kč

b) za umístění dočasných staveb 5,- Kč

c) zařízení pro poskytování prodeje a služeb 5,- Kč

d) pro umístění stavebních zařízení 5,- Kč

e) pro umístění reklamních zařízení 20,- Kč

f) zařízení cirkusů,lunaparků a jibnýc podobných atrakcí 50,- Kč

g) umístění skládek/například písku,stavebního materiálu) 5,- Kč

h) vyhrazení parkovacího místa 10,- Kč

i) sportovní a reklamní akce 5,- Kč

j) potřeby tvorby filmových a televizních děl nyní: nebylo 10,- Kč

2/ Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník činnost využije.

3/ Paušální částka poplatku činí

a) za provádění výkopových prací, za umístění dočasných staveb, umístění skládek a konání sportovní a reklamní akce

týdně 30,- Kč

měsíčně 100,- Kč

ročně 1500,- Kč

b) vyhrazení parkovacího místa

týdně 50,- Kč

měsíčně 200,- Kč

ročně 3000,- Kč

c) pro umístění reklamních zařízení

týdně 100,- Kč

měsíčně 500,- Kč

ročně 7000,- Kč

Čl.14

Osvobození

Poplatku za užívání prostranství nepodléhají

a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené.4)

4) zákon č. 100/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Čl.15

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl.9 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo ostraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

Čl. 16

Splatnost poplatku

1/ Poplatek se platí před započetím užívání veřejného prostranství, nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.

2/ Při užívání veřejného prostranství delší než 90 dnů je možné poplatek rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a zbývající splátka nejpozději do 20.prosince příslušného kalendářního roku.

3/ poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný v příslušném týdnu nebo měsíci.

4/ poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna příslušného kalendářního roku.

Oddíl IV

Poplatek ze vstupného

Čl. 17

Předmět poplatku

Poplatek ze vstupného se vybírá na kulturní, sportovní prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro účely této vyhlášky rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Čl.18

Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

Čl. 19

Ohlašovací povinnost ke vzniku poplatkové povinnosti

1/ Poplatník je povinen nejpozději 15 dní před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele předložit ke kontrole.

2/ Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou, která je podnikatelským subjktem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 20

Sazby poplatku

Sazba z úhrnné částky vybraného vstupného činí

a) taneční kursy a kursy společenské výchovy 3%

b) výstavby, vernisáže,galerie 3%

c) diskotéky, taneční zábavy,plesy, sploečenské večery s tancem a akce

obdobného charakteru 10 %

d) prodejní akce ( burzy, tržiště, aukce) 3%

e) sportovní akce 5%

Čl. 21

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne pořádání akce. Poplatek stanovený paušální částkou je povinen poplatník zaplatit před konáním akce.

Čl. 22

Osvobození

Od poplatku jsou osvobozeny:

1/ akce, jejíž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

2/ sportovní akce pořádané místní tělovýchovnou jednotou SOKOL HÁJ U DUCHCOVA.

Oddíl V

Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 23

Vymáhání poplatkových nedoplatků

1/ Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo správné výši, vyměří obec poplatky platebním výměrem a může zvýšit nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2/ Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužnou částku vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

3/ Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 24

Pokuty

1/ Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této obecně závazné vyhlášky nebo uloženou podle této závazné vyhlášky, může správce poplatku uložit pokutu podle § 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 25

1/ Ohlašovací (oznamovací) povinnost ke vzniku poplatkové povinnosti podle této vyhlášky se správci poplatků předkládá na tiskopise o vzniku poplatkové povinnosti vydaném správcem poplatků.

2/ Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl. 26

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.02/1996, o místních poplatcích, ze dne 2.12.1996, dodatek č.1 k vyhl.č.02/1996, o místních poplatcích ze dne 26.10.1998, dodatek č.2 k vyhl. č.02/1996 o místních poplatcích, ze dne 28.4.1999.

Čl. 27

Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2004

Ing. František Průša Karel Drašner

místostarosta obce starosta obce

vyvěšeno dne : 4.12.2003

sejmuto dne :

Vyhláška obce Háj u Duchcova č. 01/2003 - Příloha č. 1

V e ř e j n é p r o s t r a n s t v í

Kat. území: Háj

kat.č.

vlastník

druh

způsob užití

m2

poznámka

12

3

Zradička

zahrada

chodník D.H.-nádraží

36

39

6

obec

ost.komun.

chodník D.H.-nádraží

379

131

1

obec

ost.komun.

asfalt.plocha u hřiště

2351

166

7

obec

zahrada

asfalt.plocha u hřiště

31

168

3

obec

ost.komun.

asfalt.plocha u hřiště

160

272

14

obec

ost.komun.

Lesní stezka

1045

272

15

obec

ost.komun.

Lesní stezka

217

272

16

obec

ost.komun.

Lesní stezka

473

272

18

obec

ost.komun.

Lesní stezka

63

272

19

obec

ost.komun.

Lesní stezka

68

272

20

Tychler

ost.komun.

Lesní stezka

50

272

21

Hnízová

ost.komun.

Lesní stezka

93

272

22

obec

ost.komun.

Lesní stezka

74

272

29

obec

ost.komun.

Lesní stezka

8

321

3

Chlumec

ost.komun.

komunikace Domaslavice

484

641

5

obec

ost.komun.

chodník D.H.-nádraží

495

722

Chlumec

ost.komun.

Vlčí ulice

3311

803

3

obec

ost.komun.

Vlčí ulice

268

805

6

obec

ost.komun.

chodník D.H.-nádraží

1270

805

7

obec

ost.komun.

park

454

805

8

obec

ost.komun.

park

1662

808

Energoinv.

ost.komun.

Závodní ulice

4620

817

obec

ost.komun.

Mlýnská ulice

4793

polní cesta

835

1

PF

ost.komun.

Jarošova ulice

5162

835

3

obec

ost.komun.

Zelenkova ulice

2576

837

1

obec

ost.komun.

Lesní stezka

1782

837

2

K+K

ost.komun.

Křižovatka u Kubáska

12

Kubífek 1/12, Kubásek 11/12

837

3

K+K

ost.komun.

Křižovatka u Kubáska

113

Kubífek 1/12, Kubásek 11/12

838

1

obec

ost.komun.

cesta okolo Prášilů-Háj

708

polní cesta

843

1

obec

ost.komun.

Kubátova ulice

2544

843

2

PF

ost.komun.

Kubátova ulice

12982

843

5

PF

ost.komun.

Kubátova ulice

3

843

6

ÚPZS

ost.komun.

chodník D.H.-nádraží

18

843

7

obec

ost.komun.

Kubátova ulice

18

843

10

obec

ost.komun.

Kubátova ulice

1266

843

14

obec

ost.komun.

Kubátova ulice

2638

843

17

Chlumec

ost.komun.

Kubátova ulice

43

843

18

obec

ost.komun.

Kubátova ulice

877

843

19

obec

ost.komun.

Kubátova ulice

40

843

21

Ulehla

ost.komun.

Kubátova ulice

95

843

22

Nesládková

ost.komun.

Kubátova ulice

66

843

23

Parth

ost.komun.

Kubátova ulice

44

843

24

Kopta

ost.komun.

Kubátova ulice

23

843

25

Jarošová

ost.komun.

Kubátova ulice

56

843

26

Kadeřábek

ost.komun.

Kubátova ulice

56

843

27

Melen

ost.komun.

Kubátova ulice

102

844

1

PF

ost.komun.

Hanzlíčkova ulice

1870

844

2

K+K

ost.komun.

Hanzlíčkova ulice

282

Kubífek 1/12, Kubásek 11/12

844

3

neznám

ost.komun.

Hanzlíčkova ulice

116

844

4

PF

ost.komun.

Hanzlíčkova ulice

114

844

5

Pavlata

ost.komun.

Hanzlíčkova ulice

38

844

6

Šimek

ost.komun.

Hanzlíčkova ulice

34

844

7

neznám

ost.komun.

Hanzlíčkova ulice

336

844

9

neznám

ost.komun.

Hanzlíčkova ulice

453

844

10

neznám

ost.komun.

Hanzlíčkova ulice

53

844

11

PF

ost.komun.

Hanzlíčkova ulice

160

844

12

Chlumec

ost.komun.

Hanzlíčkova ulice

196

844

13

PF

ost.komun.

Hanzlíčkova ulice

356

844

14

Chlumec

ost.komun.

Hanzlíčkova ulice

654

844

15

neznám

ost.komun.

Hanzlíčkova ulice

35

844

16

PF

ost.komun.

Hanzlíčkova ulice

323

844

17

Chlumec

ost.komun.

Hanzlíčkova ulice

39

844

18

PF

ost.komun.

Hanzlíčkova ulice

182

844

19

PF

ost.komun.

Hanzlíčkova ulice

600

844

20

PF

ost.komun.

Hanzlíčkova ulice

196

845

obec

ost.komun.

cesta k zastávce (Pařez)

936

874

Úst.kraj

ost.komun.

Jeníkovská silnice

5726

876

1

PF

ost.komun.

Duchcovská ulice

8184

876

2

PF

ost.komun.

Duchcovská ulice

16

882

1

Úst.kraj

ost.komun.

Osecká ulice

5449

987

Lesy

ost.komun.

cesta u hor.krámu k lesu

416

1006

SÚS

ost.komun.

Zelenkova ulice

4711

1021

1

Lesy

ost.komun.

cesta na Osek (hájovna)

1320

lesní cesta

86424

Kat. území: Domaslavice

kat.č.

vlastník

druh

způsob užití

m2

poznámka

28

obec

vod.plocha

požární nádrž

288

326

10

obec

zahrada

komunikace

560

cesta za Vlachem k Johnovi

348

obec

ost.komun.

komunikace

428

349

obec

ost.komun.

parková zeleň

1765

353

obec

ost.komun.

komunikace

2423

369

2

obec

ost.komun.

komunikace

487

373

1

obec

ost.komun.

komunikace

1081

374

1

obec

ost.komun.

komunikace

290

378

obec

ost.komun.

komunikace

324

379

1

obec

ost.komun.

komunikace

219

7865

Zodpovídá: Správce Webu

Datum a čas

Dnes je sobota, 3. 12. 2022, 3:52:42

Mobilní aplikace V OBRAZE

 

V Obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:Google

Apple

Aktuální počasí

dnes, sobota 3. 12. 2022
mírné sněžení 1 °C 0 °C
neděle 4. 12. zataženo 4/2 °C