ID datové schránky: x7rbuz8

cz

Překlad (translations)

Obec Háj u Duchcova
Háj u Duchcova

Vyhláška obce 03/2006 o nakládání s odpadem

Obec Háj u Duchcova

Obecně závazná vyhláška č. 03/2006 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Zastupitelstvo obce Háj u Duchcova na svém zasedání dne 4.10.2006 vydává v souladu s ustanovením § 17 odst. 2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Článek 1

Základní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Háj u Duchcova, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

Článek 2

Základní pojmy

1. Základní pojmy jsou definovány v § 3 a § 4 zákona č.185/2001 Sb.,o odpadech. Pro potřeby této vyhlášky se definují tyto pojmy:

a) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl zbavit nebo má povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech (viz Příloha č.1 této vyhlášky)

b) Komunální odpad (KO) je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

c) Objemný odpad je složka komunálního odpadu, pro kterou nelze použít běžnou sběrnou nádobu s ohledem na jeho rozměr, hmotnost nebo vlastnosti (např. nábytek, koberce, čalounění ...)

d) Nebezpečný odpad je odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů v příloze č.2 vyhlášky č.381/2001 Sb., katalog odpadů, v platném znění, a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech (viz Příloha č.2 této vyhlášky).

e) Směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru, lepenky, plastů, objemného a nebezpečného odpadu.

f) Sběrné nádoby jsou typizované nádoby určené k odkládání složek odpadu (tzv. popelnice, kontejnery) s vnitřním objemem od 80 do 1100 litrů, které odpovídají typu svozové mechanizace oprávněné osoby. Ve sběrné nádobě jsou složky odpadu shromážděny do doby svozu. Sběrnými nádobami jsou rovněž velkoobjemové kontejnery ( s vnitřním objemem větším než 5 m3), odpadkové koše umístěné na veřejných prostranstvích, umělohmotné pytle na odpad označený logem oprávněné osoby. Zvláštními sběrnými nádobami jsou specializované kontejnery o objemu 1100 l pro tříděné druhy odpadu (separovaný odpad), které jsou barevně odlišeny a zřetelně označeny druhem odpadu, který je možno do nich ukládat (papír, sklo, plast).

g) Sběrný dvůr (pokud je zřízen) je místo určené obcí, kam mohou fyzické osoby odkládat v provozní době vytříděné druhy odpadů uvedených v provozním řádu tohoto zařízení (např. nebezpečný odpad, stavební odpad, odpad ze zeleně). Sběrný dvůr slouží jako prevence vzniku černých skládek a je určený ke shromažďování a dočasnému skladování v tomto odstavci uvedených odpadů, a to do doby jejich odvozu oprávněnou osobou.

h) Objekt je bytový a rodinný dům, stavba ve které je alespoň jeden byt, nebo stavba pro individuální rekreaci.

Článek 3

Systém třídění komunálního odpadu

Komunální odpad se v obecním systému třídí na tyto složky:

a) sběrové sklo bílé a barevné

b) nápojové lahve plastové a ostatní plasty neznečištěné

c) papír, noviny, časopisy, papírové obaly a karton

d) objemová složka komunálního odpadu

e) nebezpečné složky komunálního odpadu

f) směsný komunální odpad

Článek 4

Místa určená k odkládání složek komunálního odpadu :

a) sběrové sklo bílé a barevné – do plastových kontejnerů zelené barvy ( seznam míst je uveden v příloze č.3 této vyhlášky)

b) nápojové lahve plastové a ostatní plasty neznečištěné – do plastových

kontejnerů žluté barvy ( seznam míst je uveden v příloze č.3 této vyhlášky)

c) papír, noviny, časopisy, papírové obaly a karton ( rozložené, rozřezané ) - do

plastových kontejnerů modré barvy ( seznam míst je uveden v příloze č.3 této vyhlášky)

d) objemová složka komunálního odpadu - do velkoobjemových kontejnerů

( seznam míst je uveden v příloze č.3 této vyhlášky)

e) nebezpečné složky komunálního odpadu-

  • nebezpečné odpady lze odevzdávat při mobilním svozu nebezpečných odpadů, který se na území obce provádí dvakrát ročně (jaro - podzim) v předem oznámených termínech. Termín konání mobilního svozu se oznamuje vyvěšením na úřední desku a pomocí letáků a plakátů, případně v lokálním médiu se současným oznámením data, času a míst na kterých mobilní svoz proběhne.
  • specializovaná místa (obchody) pokud je v nich organizován sběr určitých složek odpadu nebo jejich zpětný odběr.
  • prošlé léky lze odevzdávat v lékárnách, případně při mobilním svozu nebezpečných odpadů.

f) směsný komunální odpad (zbytkový) – do nádob o objemu 80 – 1100 litrů

příslušných k objektům. Odpovídající počet sběrných nádob u každého objektu a

typ jejich svozu bude určen na základě dohody s obecním úřadem a v souladu se

stanoveným harmonogramem svozu komunálního odpadu.

g) specializovaná místa ( obchody, úřady, školy a jiné instituce ), pokud je v nich

organizován sběr určitých složek odpadu nebo jejich zpětný odběr.

Článek 5

Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu k odstranění je prováděn podle stanoveného harmonogramu:

a) svoz sběrných nádob na směsný komunální odpad (popelnic) v intervalech (podle dohody) 1x za týden nebo 1x za 14 dnů

b) kombinovaný svoz (podle dohody) sběrných nádob na směsný komunální odpad (popelnic) v intervalech :

- zimní období od 1.10. do 31.3. 1 x za týden

- letní období od 1.4 do 30.9. 1 x za 14 dnů

c) svoz sběrných nádob na tříděný komunální odpad nejméně 1x měsíčně

d) svoz sběrných nádob na objemovou složku komunálního odpadu nejméně 1x čtvrtletně

Článek 6

Povinnost fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny:

a) komunální odpad třídit dle článku 3 a odkládat na určená místa stanoveným způsobem a v určených termínech dle článku 4,

b) ukládat do sběrných nádob pouze vytříděné složky komunálního odpadu, odpovídající označení sběrné nádoby dle článku 3 a 4.

Článek 7

Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

Článek 8

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška Obce Háj u Duchcova č. 01/2004, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

Článek 9

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2007.

Ing. František Průša Karel Drašner

místostarosta starosta obce

vyvěšeno: 16.10.2006

sejmuto:

1/ zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 128/2000 Sb., § 58 o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpis

Příloha č.1 k vyhlášce obce č.03/2006

KATALOG ODPADŮ

Skupiny katalogu odpadů

01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene

02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin

03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky

04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu

05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí

06 Odpady z anorganických chemických procesů

07 Odpady z organických chemických procesů

08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů),

lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev

09 Odpady z fotografického průmyslu

10 Odpady z tepelných procesů

11 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů z hydrometalurgie neželezných kovů

12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů

13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)

14 Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08)

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak

neurčené

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

18 Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího ( s

výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně

nesouvisejí se zdravotní péčí)

19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod

pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro

průmyslové účely

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a

odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru

Příloha č.2 k vyhlášce obce č.03/2006

SEZNAM NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADU

Kód

Nebezpečná vlastnost odpadu

H1

Výbušnost

H2

Oxidační schopnost

H3-A

Vysoká hořlavost

H3-B

Hořlavost

H4

Dráždivost

H5

Škodlivost zdraví

H6

Toxicita

H7

Karcinogenita

H8

Žíravost

H9

Infekčnost

H10

Teratogenita

H11

Mutagenita

H12

Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou nebo kyselinami

H13

Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování

H14

Ekotoxicita

Příloha č.3 k vyhlášce obce č.03/2006

SEZNAM MÍST K ODKLÁDÁNÍ TŘÍDĚNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Stanoviště sběrných nádob (kontejnerů) pro třídění komunálního odpadu :

1) Domaslavice – náves

- 1 kontejner plast (žlutý)

- 1 kontejner sklo (zelený)

- 1 kontejner papír (modrý)

2) křižovatka ulic Zelenkova – Hanzlíčkova

- 1 kontejner plast (žlutý)

- 1 kontejner sklo (zelený)

- 1 kontejner papír (modrý)

3) Kubátova ulice – naproti obecnímu úřadu

- 1 kontejner plast (žlutý)

- 1 kontejner sklo (zelený)

- 1 kontejner papír (modrý)

4) Kubátova ulice – před křižovatkou ulic Osecká a Duchcovská

- 1 kontejner plast (žlutý)

- 1 kontejner sklo (zelený)

- 1 kontejner papír (modrý)

SEZNAM MÍST K ODKLÁDÁNÍ OBJEMOVÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

1) Kubátova ulice – objekt čp. 92 (ve dvoře vedle obecního úřadu)

- 1 velkoobjemový kontejner1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Zodpovídá: Správce Webu

Datum a čas

Dnes je sobota, 3. 12. 2022, 4:33:26

Mobilní aplikace V OBRAZE

 

V Obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:Google

Apple

Aktuální počasí

dnes, sobota 3. 12. 2022
mírné sněžení 1 °C 0 °C
neděle 4. 12. zataženo 4/2 °C