ID datové schránky: x7rbuz8

cz

Překlad (translations)

Obec Háj u Duchcova
Háj u Duchcova

Vyhláška obce 02/2006 2 změna územního plánu

OBEC HÁJ U DUCHCOVA

Obecně závazná vyhláška č. 02/2006 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Háj u Duchcova, která mění a doplňuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/1999. o závazných částech územního plánu sídelního útvaru

Háj u Duchcova

Zastupitelstvo obce Háj u Duchcova se usneslo dne 6.9.2006 usnesením č. 35 vydat podle §10 písm. d) a §84 odst.2 písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a v souladu s §29 odst. 3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, tuto Obecně závaznou vyhlášku (dále jen „OZV“) č. 02/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/1999 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Háj u Duchcova, vydané Zastupitelstvem obce Háj u Duchcova dne 15.9. 1999 a účinné dnem 30.9. 1999 a OZV č. 1/2005, kterou byla vyhlášena 1. změna ÚPN SÚ Háj u Duchcova. Zastupitelstvem obce dne 19.12.2005 a účinné dnem vyhlášení.

ÚVOD

Dokumentaci ke Změně č. 2 územního plánu sídelního útvaru Háj u Duchcova schválilo zastupitelstvo obce dne 6.9. 2006 usn. Č.35./2006.

1.

Č á s t d r u h á.

Čl. 6

Plochy bydlení

se doplňuje o odstavec: „Jako rozvojové obytné plochy jsou v územním plánu vyznačeny následující lokality“ a tyto se rozšiřují o plochy pro bydlení:

B/2/1, B/2/2, B/2/3, B/2/4, B/2/5, B/2/6, B/2/7, B/2/7a, B/2/8, B/2/9, B/2/10,

plochy technického zázemí (sběrný dvůr)

T/2,

plochy sportovišť

SP,

plochy veřejné zeleně

VZ/2/1, VZ/2/2

a

plochy dopravní infrastruktury a služeb

D/2/1.

„Funkční využití jednotlivých druhů ploch“ odpovídá obsahu a náplni uvedeném v původním územním plánu sídelního útvaru Háj u Duchcova. Detailní popis nových ploch je uveden ve schvalované textové i grafické části 2. změny ÚPN SÚ Háj u Duchcova.

Čl. 12

Doprava

se doplňuje o větu: „Všechny nové plochy uvedené ve 2. změně ÚPN SÚ budou napojeny na stávající komunikační síť v obce. Vzniknuli potřeba realizace místních komunikací při naplnění záměrů 2. změny ÚPN SÚ budou řešeny podrobnější územně plánovací dokumentací“.

Č á s t t ř e t í.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

Čl. 15

2. změna ÚPN SÚ nevyhlašuje žádné veřejně prospěšné stavby.

2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.9.2006 tedy dnem jejího vyhlášení.

Ing. František Průša v.r Karel Drašner v.r.

Místostarosta obce Starosta obce

Vyvěšeno:15.9.2006 Sejmuto:…………………..

ROZVOJOVÉ LOKALITY 2. ZMĚNY ÚPN SÚ HÁJ U DUCHCOVA -

Číslo změny

Číslo

parcely

Kat.

Území

(v SZÚ)

Z celkové výměry připadá na jedn. kult. m2

Třída ochrany

BPEJ

Orná p.

Trv. trav. p.

Ost. pl.

Zahr., sady

B/2/1

115/1

H - v SZÚ

2 640

B/2/2

511

H – mimo SZÚ

4 157

B/2/3

178/2

H – v SZÚ

2 276

B/2/4

- 94

H – v SZÚ

6 063

-96/1-4

337 - 9

217/2

219/1

B/2/5

655/1

H – mimo SZÚ

30 032

IV

2.51.11

B/2/6

- 1

D – v SZÚ

4 155

B/2/7

25/1

H – v SZÚ

1 193

B/2/7a

697/1

H – v SZÚ

458

B/2/8

172/1

H – v SZÚ

2 618

B/2/9

354/3

H – mimo SZÚ

22 499

IV.

2.32.21

B/2/10

576

H – mimo SZÚ

7 842

T/2

170/3

H – v SZÚ

2 383

SP

321/4

H – mimo SZÚ

2 751

VZ/2/1

146/1+7

H – v SZÚ

6 270

VZ/2/2

- 58/1

H – v SZÚ

955

D/2/1

179/1-3

D – mimo SZÚ

53 804

V.

2.21.13

374/2

D – mimo SZÚ

2 722

106 335

10 918

12 254

23 311

H – kat. území Háj u Duchcova, D – kat. území Domaslavice, SZÚ – současně zastavěné území obce (urbanizované území)

REKAPITULACE

Všechny navržené rozvojové parcely zahrnuté do ploch 2. změny ÚPN SÚ vyhodnocované z hlediska odnětí ZPF zaujímají 152 818 m2, z toho činí ZPF 140 564 m2. Výměra záborů ZPF z platné ÚPD se zvyšuje o 14,05 ha.

Zábor v SZÚ obce činí 19 479 m2, zábor mimo SZÚ obce činí 123 807 m2. Zábor orné půdy mimo SZÚ obce činí 12,1085 ha.

Krajský úřad , odbor životního prostředí a zemědělství

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Dle rozdělovníku

tel.: +420 475 657 111

fax.: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz

datum:

6.9.2006

č.j. složka :

116420/1135/ZPZ/2006/111418/06-UP-031

vyřizuje/tel.:

Ing. Anna Voslařová/475 657 159

skartační znak:

201/ A 15

e-mail:

voslarova.a@kr-ustecky.cz

váš dopis značky/ze dne:

1.8.2006

Změna č.2 ÚPnSÚHáj u Duchcova - souhlas podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství posoudil zemědělskou část návrhu „ 2. změny územního plánu sídelního útvaru Háj u Duchcova“ (dále jen ÚPnSÚ), včetně dokladové části k ní připojené, podle § 17a písm. a) zákona č.334/1992 Sb. (dále jen zákona), o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), ve znění pozdějších předpisů uděluje pro něj podle § 5 odst. 2 zákona s o u h l a s.

Změna č.2 ÚPnSÚ v územním obvodu obce Háj u Duchcova uvažuje se záborem 14,0564 ha zemědělské půdy pro urbanizované účely mimo současně zastavěné území obce (lokality B/2/2, B/2/5 B/2/9 B/2/10 o výměře 6,4530 ha pro bydlení a lokalita SP o výměře 0,2751 ha v k.ú. Háj u Duchova a D/2/1 o výměře 5,3804 ha pro dopravu v k.ú. Domaslavice) a 1,9479 ha v současně zastavěném území obce.. Lokality jsou graficky znázorněny na mapových listech a výměra v textové a tabulkové části návrhu ÚPD.

Výše vyjádřený souhlas se však uděluje za podmínek, že:

1. bytová výstavba či jiné nároky na plochy budou vždy řešeny s reálnou potřebou této výstavby tzv. etapově. Pokud nedojde k naplnění odsouhlasené plochy, bude nevyužitá část ponechána v ZPF,

2. při výstavbě budou důsledně řešeny zejména hydrologické a odtokové poměry v území, zachována funkčnost stávajících melioračních zařízení (jako např. odvodnění, záchytné a svodné příkopy atp.), zachován přístup na zemědělské pozemky, popřípadě vybudovány nové.

Podkladem pro stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje byla žádost Obce Háj u Duchova ze dne 1.8.2006 a k ní dodatečně doložena územně plánovací dokumentace „ II. změna ÚPnSÚ Háj u Duchcova“ (srpen 2006), zpracovaná autorizovaným architektem Ing. arch. Františkem Abrahámem, Hlavní 1196/30, 141 00 Praha 4.

Na udělení souhlasu podle § 5 odst.2 zákona se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

Ing.arch. Jan Zadražil

vedoucí odboru

Rozdělovník:

Doporučeně:

Obec Háj u Duchcova, Kubátova 155, 417 22 Háj u Duchcova (+ příloha)

Na vědomí:

Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor územního plánování a stavebního řádu - zde

vlastní

Zodpovídá: Správce Webu

Datum a čas

Dnes je sobota, 3. 12. 2022, 2:58:28

Mobilní aplikace V OBRAZE

 

V Obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:Google

Apple

Aktuální počasí

dnes, sobota 3. 12. 2022
mírné sněžení 1 °C 0 °C
neděle 4. 12. zataženo 4/2 °C