ID datové schránky: x7rbuz8

cz

Překlad (translations)

Obec Háj u Duchcova
Háj u Duchcova

Česká škola v Háji u Duchcova

Háj před výstavbou školy příslušel pod školní obec Osek. Protože cesta dětí z Háje a z Domaslavic byla především pro šestileté děti dosti svízelná i za pěkného počasí a doslova krutá za nepříznivých povětrnostních podmínek, hlavně pak v zimě, rozhodli se hájští postavit si v Háji vlastní školu.

Háj před výstavbou školy příslušel pod školní obec Osek. Protože cesta dětí z Háje a z Domaslavic byla především pro šestileté děti dosti svízelná i za pěkného počasí a doslova krutá za nepříznivých povětrnostních podmínek, hlavně pak v zimě, rozhodli se hájští postavit si v Háji vlastní školu. A tak 16.září 1886 začali s průzkumem, kolik dětí by školu v Háji navštěvovalo. Protože se někteří daňoví poplatníci zdráhali, dal tehdejší starosta František Rudolf kolovat dům od domu listinu se žádostí o zřízení školy. Pro stavbu se vyslovily dvě třetiny obyvatel. Rada obce pak 8.dubna 1887 projednala možnost postavení školy v Háji a zaslala žádost o souhlas Zemskému školnímu úřadu v Praze. Dopisem Zemského školního úřadu ze dne 17.října 1888 došel souhlas k postavení školy. Výnosem zemské školní rady č.1139 ze dne 23.června 1889 bylo vydáno povolení ke zřízení čtyřtřídní školy v Háji. Pozemek na stavbu školy poskytl Anton Dittrich z Domaslavic, který vlastnil pozemek č. 773/I v Háji. Stavební plán vypracoval Ing. Kress, městský stavební inženýr z Teplic. Dne 22.listopadu 1889 obec obdržela stavební povolení. Obecní rada 26.ledna 1890 vyhlásila nabídku na provedení jednotlivých stavebních prací. Následně 16.února 1890 byl z došlých nabídek proveden výběr stavebních řemesel. Z tohoto řízení obdrželi zakázky:

   zednické práce:                                                 Franz Bruckner z Oseka

   tesařské práce:                                                  Wenzl Schindler z Háje

   truhlářské práce:                                               Sigmund Walter z Oseka

   zámečnické práce:                                           Bernard Görlach z Oseka

   malířské práce:                                                 Josef Watzek z Bíliny

   klempířské práce:                                            Josef Strassberger z Oseka

   sklenářské práce:                                             Ludwig Gandeck z Oseka

   kamenické práce:                                            Anton Hanel z Bíliny

   pokrývačské práce:                                         Josef Reistmüller z Jeníkova

   stavbyvedoucím byl ustaven:                       Rudolf Wettstein z Duchcova

Obecní rada také ustanovila stavební výbor, do kterého byli zvoleni: předseda Anton Neuber, členové Josef Harant, Franz Neuber, Wenzl Schlein a Franz Rudolf z Háje; Josef Knauer, Josef Kindermann a Anton Dittrich z Domaslavic.

Na sezení obecní rady 26.února 1890 byl pro stavbu školy odsouhlasen a schválen úvěr ve výši 25 000 florénů od spořitelny v Duchcově.

Dne 18.března 1890 byl položen základní kámen na stavbu školy v Háji. Pozváni k tomuto aktu byli starosta Oseka Anton Härtl, stavbyvedoucí Rudolf Wettstein z Duchcova a zástupce školského úřadu pan starosta a obecní zástupce Anton Neuber z Háje.

Po položení základního kamene se začalo na stavbě školy usilovně pracovat. Na dopravu materiálu se zapojili všichni místní sedláci svými povozy. Příznivé jarní počasí velice přispělo k urychlení prací na stavbě a tak mohl být již 23. a 24.května na hrubou stavbu postaven krov.

Tyto velice rychle pokračující práce vedly pana starostu Antonína Neubera a člena osadního výboru Josefa Kindermanna na cestu k Zemskému školnímu úřadu do Prahy, aby tento úřad ujistili, že škola bude ještě v tomto roce dokončena a že školní rok 1890-91 bude moci být v nově budované škole zahájen. Proto bude také nutné zajistit pro tuto školu učitelský sbor.

Stavba školy byla skutečně počátkem září 1890 dokončena a školský úřad tak mohl školu vybavit příslušným nábytkem.

Stavba školy přišla obec na 22 057 florénů a 92 krejcarů. Na stavbu přispěli:

Háj                     2 945 florénů 17 krejcarů

Horní Háj              972 florénů 47 krejcarů

Domaslavice       350 florénů 06 krejcarů

___________________________________

Celkem             4 267 florénů 70 krejcarů

 

Zbývající část byla řešena půjčkou spořitelny v Duchcově. Dluh byl umořen ve 25 ročních anuitách.

Důležité datum pro školní obec Háj je 14.září roku 1890, kdy tento den vrcholil vysvěcením nově vybudované školy. Již den před tím byla budova školy slavnostně vyzdobena. V tento slavnostní den se ve 14 hodin shromáždili vzácní slavnostní hosté, školní děti a široká veřejnost před budovou školy. Mezi vzácnými hosty byli představitelé okresu vedeni starostou Duchcova, panem J.Franzlem, vrcholní představitelé zastupitelstva Oseka pod vedením starosty pana A.Härtla a větší počet učitelů z okolí. Z předních spolků byli zastoupeni spolek hasičských veteránů a tělocvičný spolek. K slavnostnímu aktu se začal formovat průvod, v jehož čele byly dvě kapely, které také uvedly průvod v slavnostním duchu do pohybu obcí. Průvod po projití obcí opět stanul před školou, kde učitel Josef Neuber pronesl slavnostní proslov a vybídnul pana faráře k vysvěcení školní budovy. Starosta obce A.Neuber na to odemkl školní budovu a vybídnul vyšší svátost a všechny hosty ke vstupu. K samotnému vysvěcení byla připravena zvláštně upravená třída, kde předtím byl připravený oltář. Vysoce hodnocený farář P. Engelbord Richter promluvil v plnohodnotných slovech o významu této školy pro celou obec a svůj proslov ukončil přáním, aby toto vše, pro mládež tak důležité vzkvétalo a sloužilo k obecnímu prospěchu. Poté následovalo vlastní vysvěcení školní budovy. Závěrem tohoto aktu starosta A.Neuber předal klíče od budovy školy řídícímu učiteli Josefu Klingerovi. Ten starostovi poděkoval a jménem učitelského sboru vyslovil přání zdárného působení školy pro blaho nastupující mládeže. Těmito slovy ukončil tuto vlastní oslavu. Všechny prostory školy zůstaly pro zúčastněné hosty i pro občanskou veřejnost otevřené k umožnění prohlídky v této nově postavené školní budově.

Školní rok 1890-91 byl zahájen 15.září 1890 bohoslužbou v Oseku, které se zúčastnila celá hájská škola. V dopoledních hodinách totiž probíhalo v novostavbě školy kolaudační řízení za účasti zástupce C.K. Okresního školského úřadu - školní inspektor Eduard Wenisch a C.K. okresní školní lékař pan Prohmann, za obec pan C.W. Plasche v zastoupení starosty a zastupitelstva. Kolaudace byla ukončena převzetím školní budovy bez závad.

Dnem 1.září 1980 Okresní školský úřad zrušil z ekonomických a provozních důvodů vyučování na základní škole v Háji. Všechny děti tak od 1. třídy opět po letech navštěvují školy v Oseku. Nesouhlas obce se zrušením školy nebyl účinný. Národnímu výboru se alespoň podařilo ujednat, aby Okresní školský úřad zajistil a hradil ranní dopravu dětí do Oseka. Propadající se podlahy v budově mateřské školy v č.p. 125 donutily přestěhovat MŠ v březnu r.1981 do budovy zrušené základní školy v č.p. 122.

 Od 1.září 1992 byla v budově pokusně otevřena spojená 1. a 2. třída základní školy jako odloučené pracoviště osecké školy, aby tyto malé děti nemusely dojíždět do Oseka. Vyučující byla učitelka Marie Jiráčková. Toto malé pracoviště se pro ekonomické a personální důvody neosvědčilo a bylo koncem školního roku 1994 opět zrušeno.

 

František Nachtmann, kronikář obce

 

Od 1.září 1945 bylo ve zdejších školních budovách č.p. 122 a č.p. 141 opět zahájeno vyučování. Národní škola začínala se 145 dětmi, mateřská škola s 41 dětmi sídlila v budově č.p. 122. Koncem školního roku nebylo 27 dětí pro neznalost českého vyučovacího jazyka klasifikováno. Ve školní budově č.p. 122, označované jako školní budova byly čtyři třídy:

   1.třída měla 31 dětí a vyučující byla učitelka Marie Jarošová

   2.třída měla 27 dětí a vyučující byl řídící učitel František Sedlák

   3.třída měla 21 dětí a vyučující byla Anna Smolíková

V této budově byla také mateřská škola, ve které bylo 46 dětí s učitelkami Marií Leškovou a od prosince Annou Reindlovou z Oseka. V dubnu se počet dětí školky zvýšil na 59.

Ve školní budově č.p. 141, označované jako horní škola, byly dvě třídy:

   4.třída měla 28 dětí a vyučující byl Jaroslav Hnilica

   5.třída měla 31 dětí a vyučující byl Václav Kunický

Koncem roku se zvýšil počet žáků z rodin dosídlenců obce na celkový počet 196.

 

Školní kronika Hájská zaznamenává k r. 1947, že děti trpí podvýživou a že určitý počet žactva dostane na základě lékařské prohlídky přídavkové lístky na potraviny. V obou školách bylo celkem 183 žáků s řídícím učitelem Františkem Sedlákem 2.třída, a učiteli: Marií Jarošovou 1.třída, Annou Smolíkovou 3.třída, Jaroslavem Hnilicou 4.třída, Václavem Kunickýcm 5.třída. V únoru 1948 odešla Marie Jarošová a její místo zaujali třídu 1A učitelka Olga Kloučková, třídu 1B učitel Věroslav Legát z Ročova, který tak nahradil odcházející Marii Jarošovou. Suplujícím učitelem byla Marie Gottwaldová. Na školách se vyučoval Český jazyk, Ruský jazyk, Občanská výchova, Učení o vlasti, Učení o přírodovědě, Počty a měřičství, Kreslení, Psaní, Ruční práce chlapců, Ruční práce dívek, Hudební výchova, Tělesná výchova a Náboženství - římskokatolické.

Škola se tento rok dočkala zřízení telefonu, který byl škole slibován již od konce roku 1945, který však pro nedostatek telefonních přístrojů mohl být telefon do školy instalován až tento rok.

 

Školní kronika udává počátkem školního roku 1948 celkem 167 žáků. Řídícím učitelem je stále František Sedlák a učitelé Jaroslav Hnilica, Václav Kunický, Věroslav Legát a Zora Kosinová (Hovorková). Škola se také prostřednictvím dětí účastnila sběru odpadkových hmot. Sběr papíru dosáhl 145 kg, kostí 350 kg a sběr německých knih činil 600 svazků. Ředitel školy připomněl učitelům doporučení z ředitelské porady okresu na nutnost provádět výzdobu tříd se zaměřením na dnešní školu pronikající lidovou demokracií. Školský referát Okresního národního výboru informoval školu o nutnosti provádění kádrování učitelů od nového školního roku pod heslem: „V lidově demokratické škole - socialistický učitel“.

Ve sběru druhotných odpadů žáci na škole sebrali a odevzdali 2 180 kg papíru a 865 kg textilu.

Patronát školy, důl Hana daroval škole 10 000 Kčs. Z tohoto daru škola uspořádala pro žáky výlet do Hřenska. Jelo se vlakem do Ústí nad Labem a odtud parníkem do Hřenska. Zpět se ze Hřenska opět vraceli parníkem do Podmokel a dál vlakem do Háje.

 

Hájská pětitřídní škola měla v roce 1949 celkem 176 žáků. Vyučovalo se ve škole č.p. 122 a ve škole č.p. 141. Ředitelem školy byl F.Sedlák, zástupcem Jaroslav Hnillica, učiteli Václav Kunický, Věroslav Legát a Naděžda Drnovcová pověřena také vedením Pionýra a spoluprací s ČSM.

O prázdninách byly v dolní i horní škole prováděné potřebné opravy a byla provedena celková výmalba obou škol.

Na školách bylo zavedeno tzv. poloodborné vyučování hudební výchovy ve 2., 3., 4. a 5. třídě učitelem Věroslavem Legátem, psaní ve 2., 3., 4. a 5. třídě učitelem Jaroslavem Hnilicou, ve 4. a 5. třídě ruština učitelkou Naděždou Drnovcovou, prvouka a tělovýchova učitelem Václavem Kunickým a ruční práce Miluší Rubešovou.

Na škole byla výuka ve třídách stanovena následovně: 1.třída Václav Kunický - 34 žáků, 2.třída František Sedlák - 40 žáků, 3.třída Naděžda Drnovcová - 38 žáků, 4.třída Jaroslav Hnilica - 41 žáků a 5.třída Věroslav Legát - 28 žáků. Celkem bylo na obou školách 141 žáků. Školní prázdniny byly stanoveny takto: vánoční od 23.prosince do 2.ledna 1950, pololetní od 1.února do 4.února, velikonoční od 5.dubna do 11.dubna, svatodušní od 28.května do 29.května, hlavní prázdniny byly stanoveny od 1.července 1950.

Pro rozšíření spály nařídil okresní úřední lékař uzavření škol od 16.září do 16.října 1949. Po ukončení spály byly všechny třídy na školách vydesinfikovány. Učitelé pak museli s dětmi dohánět učební látky. 22.listopadu 1949 navštívil školu krajský školní inspektor František Vobr za účelem zjištění vědomostí žactva 4. a 5.třídy. Inspekce vyšla pro školu pochvalou. Učitel Jaroslav Hnilica v ošacovací akci opatřil všem dětem z Domaslavic a některým sociálně slabším z Háje 20 párů gumových holinek.

Důl Hana byl družbou hájských škol. Školu proto informoval o plnění závazku dolu daný ke konání II. všeodborového sjezdu, který splnili i přes nutnou odstávku třídírny uhlí vyvolané její rekonstrukcí. Závazek se týkal úspory nákladů na těžbu ve výši 1 234 924 Kčs, úsporu ve dřevě 448 440 Kčs, a sběr starého železa v hodnotě 3 315 Kčs. Závazek úspor tedy činil 1 636 729 Kčs, to je plnění na 216%. Důl pak přispěl škole částkou 5 000 Kčs na úhradu nákladů besídky pro děti uspořádané Sdružením rodičů a přátel školy 21.prosince s nadílkou a filmovým programem.

 

Národní škola v Háji začala školní rok v září 1950 v tomto složení učitelů: 1.třída Václav Kunický se 33 žáky, 2.třída řídící František Sedlák s 31 žáky, 3.třída Jaroslav Hnilica s 32 žáky, 4.třída Václav Mladič s 30 žáky, 5.třída Naděžda Blahnová s 42 žáky.

Pro zajištění dětí těch maminek, které chodí do zaměstnání, byla založena Družina mládeže, do které se přihlásilo 60 dětí. Vedením družiny byl ustaven František Sedlák a vychovatelem Václav Mladič. Děti jsou v družině pod stálým dohledem až do 18ti hodin. Vedoucí kuchařkou je paní Sedláková, pomocnicí kuchařka paní Antošová a myčka nádobí paní Humplová.

Na školách se v této době rušila oslovení pan učitel, paní učitelka, a začalo se užívat oslovení soudruh učitel, soudružka učitelka. Účelem tohoto oslovování mělo být sblížení učitelů s rodiči na socialistické škole. Učitelé V. Mladič a V. Votavová začali každou sobotu (sobotní konzulační dny dálkového studia) navštěvovat pedagogickou fakultu v Teplicích a tak jejich sobotní vyučování bylo nutné nahrazovat v jiné dny. Zdejší škola uspořádala 18.června Den dětské radosti. Sraz dětí byl ve 14,30 hodin u horní školy, odtud vyšli průvodem na hřiště sportovního klubu Háj, kde ředitel klubu pronesl proslov o významu tohoto dne. Děti se pak účastnily různých soutěží a shlédly maňáskové představení. Rodičovské sdružení připravilo dětem pečivo a čaj. Ve druhém pololetí odešla ze školy učitelka Hovorková a její místo obsadil učitel František Richter.

V červnu škola podnikla výlet do Ústí nad Labem, kde se prošli Parkem oddechu, navštívili hrad Střekov, projeli se na motorovém člunu a vykoupali se na přírodním termálním koupališti v Brné nad Labem. Veškeré výlohy spojené s tímto výletem hradil patron školy Důl Hana.

Od 1.února 1951 se začalo opět vyučovat ve škole římskokatolické náboženství. Na škole byl v tomto roce založen Pionýr, jehož vedoucím se stal Miroslav Hanzlíček. S ním spolupracovali také svazáci místní organizace ČSM. Pedagogickou poradkyní jim byla učitelka Votavová a učitel Mladič. Podle pokynů Ministerstva školství měla tato spolupráce za cíl výchovu nového socialistického člověka. Ve čtvrtek 12.dubna byli rodiče seznámeni s výběrem a podmínkami žáků na zotavenou, na prázdninové zotavovací akce. Pro mimořádný zájem provede škola výběr pilných žáků jako odměnu. 14.dubna byl v okrese Teplice uskutečněn Pochod míru, pro který žáci školy s učiteli utvořili v Dolním Háji špalír, aby tak podpořili solidaritu s pracujícím lidem v boji za mír. Zdravotní stav žáků v uplynulém období nebyl zrovna nejlepší. Řada žáků pobývala v nemocnici na záškrt, nebo operace, utrpěla úrazy, měla spálu, černý kašel či zarděnky. V dubnu 1952 byl na škole založen Mičurinský kroužek, který slibuje dobré zabavení i poučení žákům i ve znalostech o přírodě.

 

Na začátku školního roku měla škola 183 žáků, z toho 1.třída 45 žáků, 2.třída 32 žáků, 3.třída 33 žáků, 4.třída 33 žáků a 5.třída 39 žáků. Ve školní družině bylo 72 dětí ve dvou skupinách. 1.skupinu vedla učitelka Štiková a 2.skupinu Věra Sedláková. O Vánocích dostaly děti v družině pod stromeček vánoční nadílku. V programu družiny jsou výlety do přírody, psaní úkolů, hraní her a tanečky. Družina otevírá svůj provoz v 10 hodin a končí v 18 hodin. Všem dětem se v družině líbí a jejich chování se znatelně zlepšilo.

Koncem června určil Okresní soud v Duchcově žáka hájské školy Josefa Jeřábka za jeho svérázné a vzpurné jednání k výchově do výchovného ústavu.

25.června podnikla škola výlet s cestovkou CIS do Ústí nad Labem spojené s koupáním v krytých lázních Vrbenského a s jízdou parníkem. S organizací výletu s cestovkou CIS nebyla škola spokojena.

V září a říjnu se všechny třídy zdejších škol zúčastnily sběru žaludů, kaštanů a různých dalších lesních semen či plodů pro krmení zvěře. Za získané peníze od lesní správy za uvedený sběr škola žákům zakoupila sešity, tužky a jiné školní potřeby. Škola upustila od svolávání sdružení rodičů a přátel školy k informaci o chování a prospěchu žáků. Nově budou tyto informace podávány rodičům třídními učiteli v každé třídě. Rodiče se tak budou moci dovědět více o svých dětech a domluvit se o způsobu případné nápravy.

 

Nový školní rok zahajoval 15.září ve slavnostně vyzdobené škole nový ředitel školy Jan Holub za účasti zástupců všech složek Národní fronty a patronátního závodu Dolu 1.máj. Žáci 4. a 5.třídy před zahájením slavnostního aktu obešli rodiče prvňáčků, aby osobně přivedli děti do školy. Následné rozdělení učitelů do tříd bylo takto: 1.třída Jaroslav Hnilica, 2.třída Jan Holub, 3.třída Václav Kunický, 4.třída Marie Votavová a 5.třída Danuše Kalíková (Stupková). Skupinovou vedoucí Pionýra je Danuše Kalíková. Dětem byl dán zákaz chození o hlavní přestávce nakupovat do místní prodejny cukrovinky, nanuky a pečivo. Žáci 4. a 5.třídy drží na chodbách a šatnách služby k zachování pořádku. Někteří žáci i žákyně byli přistiženi při kouření. Tento nešvar byl řešen s rodiči těchto žáků. Pro zlepšení dosavadního stavu na školách zde byly zřízeny umývárny a SRPŠ ustavilo stravovací komisi. Za nemocnou školnici Růženu Knížetovou převzala školnictví pí. Bublová.

V dubnu nastoupila na školu v Háji učitelka Libuše Dolejší za učitelku Marii Votavovou, která odešla na mateřskou dovolenou. Ve škole bylo celkem 160 žáků, z nich byl jeden žák německé národnosti, 15 žáků ze smíšených rodin. Rodiče těchto žáků dali škole souhlas ke zřízení kroužku německého jazyka. Tato nabídka škole však byla záhy zavržena z důvodu, že pro malý počet žáků nelze založit kroužek takového jazyka. 22.dubna bylo od 14 hodin v dolejší škole uskutečněno šátkování  pionýrů ze 3., 4. a 5.třídy za účasti zástupců MNV a zástupců složek Národní fronty.

Celá škola postupně navštívila zubní ordinaci dentisty Proška v ordinaci na dole 1.máj ke kontrole stavu chrupu, a následně zdravotní prohlídku u školní doktorky MUDr. Petrovové. Některé děti byly poslány na odborné vyšetření. V červnu před ukončením školního roku uspořádala pro žáky školní výlet. Žáci 1., 2. a 3.třídy jeli do Ústí nad Labem, kde navštívili termální plovárnu Vrbenského. Žáci 4. a 5.třídy jeli na dvoudenní výlet do Jižních Čech, kde navštívili zámek Hluboká, Orlík a Zvíkov.

Na školu v tomto roce nastoupil nový školník p.Fleischer, jeho činnost je hodnocena velmi dobře.

 

Škola začala v září v tomto složení: ředitel školy Jan Holub, učitelé Václav Kunický, Zdena Stupková, Jaroslav Hnilica a Olga Staňková. Na poradě ředitelů škol inspektor Trnka ředitelům připomínal, že učitelé nemají nabádat rodiče, aby děti doma přiučovali, neboť to vede ke snižování autority učitelů. Učitelé nemají učit rodiče. Žákům proto mají ukládat takové domácí úkoly, které děti samy zvládnou bez pomoci rodičů, protože úkolem učitele je naučit žáky vše ve škole.

V září byla podle výnosu Ministerstva školství založena ŠTJ - Školní tělesná jednota. Předsedou byl ustanoven Jaroslav Hnilica, místopředsedou Olga Stupková a organizačním pracovníkem Marie Votavová. Cvičitelé jsou členové Baníka a určení pracovníci z Dolu 1.máj. V březnu se po delší době škole podařilo zajistit pionýrské vedoucí. Alenu Kroftovou a Miluši Vydrovou. Pionýrská organizace tak začala opět plně pracovat. Učitelský sbor připravil na 5.června odpoledne pro děti akci k oslavě MDD, Mezinárodního dne dětí, ve spolupráci s MNV a patronátním závodem dolem 1.máj.

Na poradě učitelského sboru 10.června ředitel Jan Holub oznámil svůj odchod a poděkoval všem učitelům za dobrou spolupráci. Novému řediteli Jaroslavu Hnilicovi popřál mnoho úspěchů v jeho nastávající ředitelské funkci. Ukončením školního roku 1954-55 odcházejí kromě Jana Holuba, který odchází do Milhostova na Chebsku z hájských škol, také učitelka Danuše Hrubá do Duchcova a Václav Kunický do Jeníkova.

 

Školní rok začal v září v tomto složení pedagogů: ředitel školy Jaroslav Hnilica 1.třída, učitelé Olga Staňková 2.třída, Danuše Pavlíková 3.třída, Václav Mladič 4.třída a Marie Votavová 5.třída. Po tomto zařazení ředitel školy učitelům připomínal usnesení Ústředního výboru Komunistické strany Československa o zvyšování úrovně a dalším rozvoji školství a zvyšování politické a odborné úrovně učitelů s významem polytechnického vzdělávání žactva. Při prověrkách žáků v počátku školního roku byly zjištěny nedostatky v matematice a českém jazyce. Bylo doporučeno využít pohovoru s rodiči ke zlepšení prospěchu žáků.

Datum vložení: 23. 10. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 23. 10. 2019 16:21
Autor:

Datum a čas

Dnes je středa, 5. 10. 2022, 7:21:53

Mobilní aplikace V OBRAZE

 

V Obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:Google

Apple

Aktuální počasí

dnes, středa 5. 10. 2022
zataženo 19 °C 8 °C
čtvrtek 6. 10. polojasno 17/10 °C
pátek 7. 10. polojasno 17/8 °C
sobota 8. 10. zataženo 18/9 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6