ID datové schránky: x7rbuz8

cz

Překlad (translations)

Obec Háj u Duchcova
Háj u Duchcova

Strategické plán rozvoje obce Háj u Duchcova 2005-2013


Strategický rozvojový plán obce Háj u Duchcova 2005 - 2013

Háj u Duchcova, Kubátova 155, 417 22 Háj u Duchcovaháj u duchcova
Schváleno: na jednání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne  25.1.2021

Obsah: 

 1. Výchozí zadání strategického dokumentu
 2. Vymezení území
  1. Geografická a demografická charakteristika
   1. Demografická charakteristika
   2. Geografická charakteristika a přírodní podmínky
 3. Ekonomický potenciál
  1. Ekonomická aktivita obyvatel
  2. Ekonomická aktivita obyvatel dle odvětví
 4. Dopravní infrastruktura
 5. Návaznost PRO na jiné rozvojové dokumenty
 6. Priority obce
 7. Projektové záměry obce Háj u Duchcova
 8. Závěr

 1. Výchozí zadání strategického dokumentu

Tento Strategický plán rozvoje obce (SPRO) Háj u Duchcova představuje střednědobý plán rozvoje od roku 2005 do roku 2013 a respektuje tyto klíčové zásady:
 • maximálně věcná provázanost
 • územní vymezenost
 • vyváženost po stránce odborné i praktické,

a dále musí:

 • reflektovat názory, pozici obyvatel obce
 • reflektovat širší rozvojový kontext území, tedy pozici obce v mikroregionu, regionu a kraji

K docílení výše uvedených zásad byly využity tyto postupy:

 • Dotazníkové šetření u obyvatel obce zaměřené na subjektivní názor ke kvalitě života na daném území
 • Interview se starostou 
 • Obsahová analýza dostupných rozvojových dokumentů na úrovni NUTS II, III a NUTS IV 
 • Expertní stanoviska odborníků k problematikám rozvoje obce

Dokument je rozdělen do několika částí: 

 • Vymezení území
 • Ekonomický potenciál
 • Dopravní infrastruktura
 • Návaznost SPRO na jiné rozvojové dokumenty
 • Priority obce
 • Projektové záměry

 1. Vymezení území

Obec Háj u Duchcova se nachází v severních Čechách na území Ústeckého kraje. Je součástí regionu soudržnosti NUTS II Severozápad a Euroregionu Krušnohoří. Původně obec z hlediska správního územního členění příslušela k bývalému okresu Teplice.  Podle nového územně správního členění spadá obec   pod správu  Duchcova a Teplic.

 • Kód obce: 03652 8
 • IČZÚJ: 567523
 • Rozloha obce: 750, 96  ha.
 • Nadmořská výška: 244 - 360 m. n. m.
 • Počet obyvatel: 964  (k 1.1.2005)
 • Počet částí: 2 - Domaslavice a Háj u Duchcova
 • Katastrální území: Domaslavice, Háj u Duchcova
 • Počet základních sídelních jednotek: 2: Domaslavice, Háj u Duchcova

Příslušnost obce k úřadům:

 • stavební - Duchcov
 • matriční - Osek
 • finanční - Teplice
 • katastrální - Teplice
 • celní - Teplice
 • okresní soud - Teplice
 • vojenská správa – Teplice
 • pozemkový –  Teplice
 • pověřený  úřad s rozšířenou pravomocí – Teplice
 • pověřený úřad – Duchcov
 1. Geografická a demografická charakteristika

  1. Geografická charakteristika a přírodní podmínky

Obec Háj u Duchcova se rozkládá v podhůří Krušných hor podle hájského potoka, zhruba 2 km háj u duchcovaseverovýchodně od Oseka, v nadmořské výšce 244 m n. m. (u dolní železniční zastávky) na půdě pokrývající  rulové podloží, třetihorní pískovce a ložiska hnědého uhlí.

Háj se připomíná poprvé v tzv.zakládací listině oseckého kláštera, která se uvádí k roku 1203. 

V současnosti jsou na území obce rozlišovány:

 • plochy urbanizované – plochy zastavěné nebo určené k zastavění
 • plochy neurbanizované – plochy, které nejsou určeny k zastavění.

Urbanizované plochy jsou tvořeny zejména zastavěným územím obce Háj u Duchcova a osady Domaslavice a dále pak lokality rekreačních chat a areály zemědělské a průmyslové výroby.

Neurbanizované plochy tvoří pozemky, které nejsou zastavěny a nejsou určeny k zastavění.

Jsou to plochy:

 • zemědělského půdního fondu
 • lesního půdního fondu
 • vodní plochy
 • plochy zeleně
 • ostatní plochy mimo zastavěné území.

Dle schválené vyhlášky č. 1/1999 o závazných částech územního plánu obce Háj u Duchcova se obec bude rozvíjet jako urbanizovaný celek a plochách, vymezených územním plánem pro novou výstavbu, dostavbu a intenzifikaci obslužných a obytných funkcí. Ve volné krajině budou soustředěny základny nové obytné výstavby nebo rekreační skupiny, sídla nebo samoty.

Investiční akce budou soustředěny do oblasti bydlení a drobného podnikání ve službách výrobního nebo nevýrobního charakteru.

Fotogalerie:

háj u duchcovaNová výstavba a výsadba Aleje novorozených dětí

Dopravní hřiště

háj u duchcovaháj u duchcovaRozloučení s předškoláky

háj u duchcovaKaplička sv. Leonarda

 1. Demografická charakteristika

Na území obce Háj u Duchcova  žije (k 1.1.2005) celkem 964 obyvatel.
Statistické údaje (ze sčítání lidu z roku 2001)

tabulka č. 1

Domovní fond – z úhrnu obydlených domů

tabulka č. 2

Bytový fond

tabulka č. 3


 1. Ekonomický potenciál

  1. Ekonomická aktivita obyvatel

tabulka č. 4
(ze sčítání lidu z roku 2001)

háj u duchcovaháj u duchcova

Počet ekonomicky aktivních obyvatel dosahuje  téměř 50 %.

Míra nezaměstnanosti (k 31. 3. 2005) dosahuje za obec  11,73 %.

Tyto výsledky nejsou v rámci celého území bývalého okresu Teplice příliš negativní.

 1. Ekonomická aktivita obyvatel dle odvětví

tabulka č. 5

(ze sčítání lidu z roku 2001)

háj u duchcova


 1. Dopravní infrastruktura

Dopravní obslužnost je zajišťována vícero způsoby.

Železniční doprava :

 • Zastávka  „ Dolní Háj“ ve vzdálenosti cca   1 km od obce – nutno docházet. Litvínov –       Teplice,
 • Zastávka  „Horní Háj“ ve směru Most - Moldava

Silniční doprava:  místní komunikace III. třídy a komunikace I. třídy 

Dojížďka do zaměstnání, škol

tabulka č. 6

(ze sčítání lidu z roku 2001)


 1. Návaznost PRO na jiné rozvojové dokumenty

Pro účelné a především efektivní rozvoj většího nebo menšího územního celku je třeba:

 • využít všech silných stránek zájmového území,
 • využít skrytého materiálního i nemateriálního potenciálu,
 • využít a zapojit do spolupráce co nejširší okruh občanů, organizací a podnikatelů,
 • sladit rozvoj daného území s rozvojem v okolí i nadřazených územních celků,
 • zapojit do rozvoje ve větší míře i další veřejné a soukromé zdroje (kromě vlastních).

Jak je uvedeno výše, je nezbytné sladit rozvoj svěřeného území s rozvojem, který se již realizuje, nebo je připravován uvnitř území (v rámci obce), v jejím  okolí   (sousední město Teplice, Osek,  mikroregion, svazek obcí) a především s rozvojem uskutečňovaným v rámci nadřazeného územního celku (obec 3. stupně, Ústecký kraj, NUTS 2 Severozápad). Je přitom důležité sledovat trendy, které se objevují na regionální, národní nebo i evropské úrovni (podporovaná sektorová nebo horizontální témata).

Obec je členem mikroregionu Stropník, který v roce 2005 bude zpracovávat vlastní  rozvojový plán – Integrovaný plán rozvoje mikroregionu Stropník.

Strategický plán rozvoje obce Háj u Duchcova tedy zohledňuje výstupy, jak  tohoto plánu, tak i ostatních rozvojových dokumentů daného území:

 • Strategický plán rozvoje města Teplice
 • strategické plány měst a obcí v regionu
 • Program rozvoje Ústeckého kraje
 • Společný regionální operační program

Další navazující  částí tohoto SPRO je Územní plán obce Háj u Duchcova, schválený zastupitelstvem obce.


 1. Priority obce

Priority obce vychází jednak z výsledků dotazníkového šetření, jednak z definice a strategie trvale udržitelného rozvoje venkovské oblasti a platného Územního plánu.

   „Trvale udržitelný rozvoj je komplexní soubor strategií, které umožňují pomocí ekonomických nástrojů a technologií uspokojovat sociální potřeby lidí, materiální i duchovní, při plném respektování environmentálních limitů. Aby to bylo v globálním měřítku  současného světa možné, je nutné redefinovat na lokální, regionální i globální úrovni jejich instituce a procesy“.

Jedná se především o realizaci projektů, programů a činností na území obce Háj u Duchcova, zaměřených na:

 • Lidské zdroje
 • Životní prostředí a cestovní ruch,
 • Sociální a kulturní prostředí, 
 • Rozvoj podnikání

Očekávané přínosy

 • Větší spokojenost obyvatel
 • Zlepšení společenské atmosféry
 • Vyšší efektivita lidské činnosti
 • Identifikace skutečných problémů a nalezení různorodých cest k jejich řešení
 • Aktivní zapojení lidí do řešení těchto  problémů
 • Zajištění zpětné vazby v řízení obce
 • Posílení pocitu sounáležitosti s obcí
 • Zachování místních hodnot a zdrojů :
  • Kulturních
  • Společenských
  • Přírodních
 • Rozvoj a podpora spolkové činnosti
  • Podpora vzniku místních iniciativ 
  • Spolupráce rozdílných společenských a profesních skupin a jednotlivců
  • Systém koordinace jejich činnosti

Předpokladem proporcionálního rozvoje a trvalé stabilizace urbanistického významu obce Háj u Duchcova je postupné odstraňování negativních jevů v oblasti životního prostředí, dopravy a kvality stavebního fondu s důrazem na rozvoj technické infrastruktury.

Z výše uvedeného obec stanovila tyto priority:

 1. Rozvoj  a podpora bydlení
 2. Podpora volnočasových aktivit a spolkové činnosti
 3. Podpora podnikání
 4. Rozvoj cestovního ruchu a turismu

 1. Projektové záměry obce Háj u Duchcova

Číslo     Název projektu                          Stručný popis                              

1.                                                        Dokončení kanalizačních řádů a přípojek - Záměr 
2.            Kanalizace                    Čištění vod areálu Energo investment s.r.o. Zlín - Záměr
3.                                                         Inženýrská příprava na připojení navržených
                                                             rozvojových lokalit - Záměr


4.             Hájský potok                    Zkapacitnění problémových úseků, revitalizace
                                                            dlouhých překrytých úseků potočního koryta - Záměr


5.             Domaslavický potok        Realizace preventivních opatření - Záměr


6.             Rozšíření plynové sítě      Případné napojení dalších lokalit - Záměr


7.            Likvidace lokálních           Rodinné domy a bytové domy - Záměr
                topenišť


 1. Závěr

Tento dokument byl schválen Zatupitelstvem obce Háj u Duchcova na jeho jednání dne  25.1.2021. Součástí tohoto dokumentu je výpis z usnesení Zastupitelstva obce.

Za obec Háj u Duchcova : 25.1.2021                                    Irena Pipišková, starostka obce

Datum a čas

Dnes je pondělí, 25. 9. 2023, 5:00:06

Mobilní aplikace V OBRAZE

 

V Obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:Google

Apple

Aktuální počasí

dnes, pondělí 25. 9. 2023
skoro jasno 20 °C 10 °C
úterý 26. 9. oblačno 24/13 °C
středa 27. 9. skoro jasno 24/15 °C
čtvrtek 28. 9. zataženo 23/15 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25
1
26
1
27
1
28 29 30 1